PUTS(3) Podręcznik programisty Linuksa PUTS(3)

fputc, fputs, putc, putchar, puts - wyprowadzanie znaków i łańcuchów

#include <stdio.h>
int fputc(int c, FILE *stream);
int fputs(const char *s, FILE *stream);
int putc(int c, FILE *stream);
int putchar(int c);
int puts(const char *s);

fputc() zapisuje znak c, rzutowany na unsigned char, do strumienia stream.

fputs() zapisuje łańcuch s do strumienia stream, pomijając kończący bajt null ('\0').

putc() jest równoważne fputc() poza tym, że może być zaimplementowane jako makro, które przetwarza wyrażenie stream więcej niż raz.

putchar(c) jest równoważny putc(c, stdout).

puts() zapisuje łańcuch s oraz kończący znak nowej linii do stdout.

Wywołania opisanych tu funkcji dla danego strumienia wyjściowego można mieszać pomiędzy sobą, jak też można je mieszać z wywołaniami innych funkcji wyjściowych z biblioteki stdio, dla tego samego strumienia wyjściowego.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

fputc(), putc(), and putchar() return the character written as an unsigned char cast to an int or EOF on error.

puts() i fputs() zwracają liczbę nieujemną w przypadku pomyślnego zakończenia lub EOF w przypadku błędu.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
fputc(), fputs(), putc(), putchar(), puts() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99.

Nie jest zalecane łączenie wywołań funkcji wyjściowych z biblioteki stdio z niskopoziomowymi wywołaniami write(2) dla tego samego deskryptora pliku stowarzyszonego z tym samym strumieniem wyjściowym. Wyniki takich działań są niezdefiniowane i bardzo prawdopodobne, że będą się różnić od oczekiwanych.

write(2), ferror(3), fgets(3), fopen(3), fputwc(3), fputws(3), fseek(3), fwrite(3), putwchar(3), scanf(3), unlocked_stdio(3)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

21 grudnia 2020 r. GNU