killpg(3) Library Functions Manual killpg(3)

killpg - wysłanie sygnału do grupy procesów

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <signal.h>
int killpg(int pgrp, int sig);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

killpg():

    _XOPEN_SOURCE >= 500
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* glibc <= 2.19: */ _BSD_SOURCE

killpg() wysyła sygnał sig do grupy procesów pgrp. Lista synałów znajduje się w sigaction(2).

If pgrp is 0, killpg() sends the signal to the calling process's process group. (POSIX says: if pgrp is less than or equal to 1, the behavior is undefined.)

For the permissions required to send a signal to another process, see kill(2).

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i ustawiane jest errno wskazując błąd.

sig nie jest prawidłowym numerem sygnału.
The process does not have permission to send the signal to any of the target processes. For the required permissions, see kill(2).
Nie znaleziono żadnego procesu w grupie określonej przez pgrp.
Podano zerową grupę, lecz proces wysyłający nie ma grupy procesów.

There are various differences between the permission checking in BSD-type systems and System V-type systems. See the POSIX rationale for kill(3p). A difference not mentioned by POSIX concerns the return value EPERM: BSD documents that no signal is sent and EPERM returned when the permission check failed for at least one target process, while POSIX documents EPERM only when the permission check failed for all target processes.

On Linux, killpg() is implemented as a library function that makes the call kill(-pgrp, sig).

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, SVr4, 4.4BSD (first appeared in 4BSD).

getpgrp(2), kill(2), signal(2), capabilities(7), credentials(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06