IFTAB(5) Linux - Manuál programátora IFTAB(5)

iftab - statické informace o sí»ových rozhraních

Soubor /etc/iftab obsahuje popisnou informaci o rùzných sí»ových rozhraních. iftab je pou¾íván pouze programem ifrename(8) k pøiøazení stálých názvù sí»ových rozhraní ka¾dému sí»ovému rozhraní.

/etc/iftab definuje sadu namapování. Ka¾dé namapování obsahuje název rozhraní a sadu deskriptorù. Deskriptory umo¾òují ifrename identifikovat ka¾dé sí»ové rozhraní v systému. Pokud sí»ové rozhraní odpovídá v¹em deskriptorùm z namapování, ifrename se pokusí zmìnit název rozhraní na název urèený v namapování.

Ka¾dé namapování je popsáno na zvlá¹tní øádce, zaèínající interface name, (názvem rozhraní) a obsahuje sadu deskriptorù, oddìlených mezerami nebo tabulátory.

Vztah mezi deskriptory v namapování je logické a. Namapování odpovídá sí»ovému rozhraní, pouze kdy¾ odpovídají v¹echny deskriptory. Pokud sí»ové rozhraní nepodporuje urèitý deskriptor, nebude vyhovovat ¾ádnému namapování pou¾ívajícímu tento deskriptor.

Pokud je potøeba pou¾ít alternativní deskriptory pro název rozhraní (logické nebo), vytvoøte dvì rùzná namapování se stejným názvem rozhraní (na ka¾dém øádku jednu). Ifrename v¾dycky pou¾ije první odpovídající namapování od konce iftab, proto by restriktivnìj¹í namapování mìla být uvedena naposled.

První èástí ka¾dého namapování je název rozhraní. Pokud sí»ové rozhraní odpovídá v¹em deskriptorùm v namapování, ifrename se pokusí zmìnit název rozhraní na název urèený v namapování.

Název rozhraní v namapování je buïto pouhý název rozhraní (jako tøeba eth2 nebo wlan0) nebo ¹ablona obsahující jediného ¾olíka (wildcard) (napø. eth* nebo wlan*). V pøípadì ¾olíka nahradí jádro znak "*" za nejni¾¹í dostupné celé èíslo, které zajistí jedineènost názvu rozhraní.

Ka¾dý deskriptor je slo¾en z názvu deskriptoru a hodnoty deskriptoru. Deskriptory urèují statické vlastnosti sí»ového rozhraní, jejich cílem je jednoznaènì identifikovat ka¾dý kus hardware.

Vìt¹ina u¾ivatelù pou¾ije pouze volbu mac , ostatní volby jsou urèeny k zvlá¹tním nastavením.

Porovná MAC adresu rozhraní se zadanou MAC adresou. MAC adresu rozhraní je mo¾né zobrazit pomocí ifconfig(8) nebo ip(8). Zadaná MAC adresa mù¾e obsahovat "*" pro výbìr ¾olíkù (wildcards).
Je to nejbì¾nìj¹í volba, proto¾e vìt¹ina rozhraní má unikátní MAC adresu, která umo¾òuje sí»ové rozhraní jednoznaènì identifikovat. Nicménì nìkterá rozhraní nemají MAC adresu, dokud nejsou aktivována a v takovém pøípadì je u¾ití tohoto selektoru o¹idné.
Porovná typ ARP (ARP Type)(také zvané "Link Type") rozhraní se zadaným typem ARP. Typ ARP u rozhraní je mo¾né zobrazit pomocí ifconfig(8) nebo ip(8).
Tento selektor je u¾iteèný pokud ovladaè vytváøí více sí»ových rozhraní pro jedinou sí»ovou kartu.
Porovná název ovladaèe rozhraní se zadaným názvem ovladaèe. Název ovladaèe rozhraní je mo¾né zobrazit pomocí ethtool -i(8).
Porovná informaci o sbìrnici rozhraní rozhraní se zadanou informací o sbìrnici. Informaci o sbìrnici rozhraní je mo¾né zobrazit pomocí ethtool -i(8).
Porovná verzi firmware rozhraní s informací o verzi firmware. Revizi firmware rozhraní je mo¾né zobrazit pomocí ethtool -i(8).
Porovná port rozhraní se zadaným portem. Port rozhraní je mo¾né zobrazit pomocí ifconfig(8).
Proto¾e vìt¹ina karet pou¾ívá dynamické pøidìlování portù, je tato volba u¾iteèná pouze pro ISA a EISA karty.
Porovná èíslo pøeru¹ení (IRQ) rozhraní se zadaným èíslem pøeru¹ení. Èíslo pøeru¹ení rozhraní je mo¾né zobrazit pomocí ifconfig(8).
Proto¾e pøeru¹ení mohou být sdílená, obvykle tento selektor nestaèí k jednoznaèné identifikaci rozhraní.
Porovná bezdrátový protokol rozhraní se zadaným bezdrátovým protokolem. Bezdrátový protokol rozhraní je mo¾né zobrazit pomocí iwconfig(8).
Tato volba je podporována pouze na bezdrátových rozhraních a nestaèí k jednoznaèné identifikaci rozhraní.
Porovná èíslo Pcmcia socketu rozhraní se zadaným èíslem slotu. Èíslo Pcmcia socketu rozhraní je mo¾né zobrazit pomocí cardctl ident(8).
Tato volba je obvykle podporována pouze na 16 bitových kartách, pro 32 bitové karty je lep¹í pou¾ít selektor businfo.

# Toto je komentáø
eth2 mac 08:00:09:DE:82:0E
eth3 driver wavelan irq 15 baseaddress 0x390
eth4 driver pcnet32 businfo 0000:02:05.0
air* mac 00:07:0E:* arp 1

Jean Tourrilhes - jt@hpl.hp.com

Pavel Heimlich - tropikhajma@seznam.cz, bøezen 2005 (wireless_tools.28pre4).

/etc/iftab

ifrename(8), ifconfig(8), ip(8), ethtool(8), iwconfig(8).

1.bøezen 2004 wireless-tools