IWCONFIG(8) Linux - Manuál programátora IWCONFIG(8)

iwconfig - nastavuje rozhraní bezdrátové sítì

iwconfig [rozhraní]
iwconfig rozhraní [essid X] [nwid N] [mode M] [freq F]
[channel C][sens S ][ap A ][nick NN ]
[rate R] [rts RT] [frag FT] [txpower T]
[enc E] [key K] [power P] [retry R]
[commit]
iwconfig --help
iwconfig --version

Iwconfig je podobný pøíkazu ifconfig(8), ale je vìnovaný bezdrátovým rozhraním. Je pou¾íván k nastavení tìch parametrù sí»ových rozhraní, které jsou specifické pro bezdrátový provoz (napø. frekvence). Iwconfig mù¾e být také pou¾it k zobrazení tìchto parametrù a bezdrátových statistik (získaných z /proc/net/wireless).

V¹echny tyto parametry a statistiky jsou závislé na zaøízení. Ka¾dý ovladaè poskytuje, v závislosti na hardwarové podpoøe, jen nìkteré z nich a rozsah hodnot se mù¾e mìnit. Prosím obracejte se na manuálové stránky jednotlivých zaøízení pro dal¹í detaily.

Nastaví ESSID (nebo Network Name - u nìkterých produktù mù¾e být nazváno Domain ID). ESSID se pou¾ívá k identifikaci bunìk, které jsou souèástí stejné virtuální sítì.
Na rozdíl od adresy AP nebo NWID, která urèuje jedinou buòku, ESSID urèuje skupinu bunìk, spojených opakovaèi (repeater) nebo infrastrukturou, mezi kterými mù¾e u¾ivatel transparentnì pøecházet.
U nìkterých karet je mo¾né vypnout kontrolu ESSID (promiskuitní ESSID) pomocí off nebo any (a on k opìtovnému zapnutí).
Pokud je ESSID sítì jedním z klíèových slov (off, on nebo any), pou¾ije se --
Pøíklady:
iwconfig eth0 essid any
iwconfig eth0 essid "Moje sit"
iwconfig eth0 essid -- "ANY"
Nastaví Network ID (u nìkterých produktù mù¾e být nazváno Domain ID). Proto¾e v¹echny sousedící bezdrátové sítì sdílejí stejné médium, je tento parametr pou¾íván k jejich rozli¹ení (tvorbì logických kolokovaných sítí) a identifikaci nodù patøících do stejné buòky.
Tento parametr se pou¾ívá pouze u pre-802.11 zaøízení. Protokol 802.11 pou¾ívá pro tuto funkci ESSID a adresu AP.
U nìkterých karet je mo¾né vypnout kontrolu Network ID (promiskuitní NWID) pomocí off (a on k opìtovnému zapnutí).
Pøíklady:
iwconfig eth0 nwid AB34
iwconfig eth0 nwid off
Nastaví pracovní frekvenci nebo kanál zaøízení. Hodnota ni¾¹í ne¾ 1000 znamená èíslo kanálu, hodnota vy¹¹í ne¾ 1000 je frekvence v Hz. Je mo¾né pøipojit k hodnotì pøíponu k, M nebo G (napøíklad "2.46G" pro frekvenci 2,46 GHz), nebo doplnit dostateèný poèet nul.
Kanály jsou obvykle èíslovány od 1, je mo¾né pou¾ít iwlist(8) k získání celkového poètu kanálù, seznamu dostupných frekvencí a zobrazení souèasné frekvence jako kanálu. V závislosti na pøedpisech mohou být nìkteré frekvence/kanály nedostupné.
Pøíklady:
iwconfig eth0 freq 2422000000
iwconfig eth0 freq 2.422G
iwconfig eth0 channel 3
Nastaví práh citlivosti. To je nejni¾¹í úroveò síly signálu pøi které hardware pova¾uje pøijaté pakety za pou¾itelné. Kladné hodnoty jsou interpretovány jako hodnota pou¾ívaná hardwarem nebo jako procenta, negativní hodnoty jako dBm. V závislosti na hardwarové implementaci mù¾e mít tento parametr dal¹í funkce.
Tento parametr mù¾e ovládat práh pøíjmu (receive threshold) - nejni¾¹í úroveò signálu pøi které se hardware pokusí o pøíjem paketu, slab¹í signál je ignorován. Mù¾e také nastavovat práh ústupu (defer threshold) - nejni¾¹í úroveò signálu, od které hardware pova¾uje kanál za obsazený. Pøi správném nastavení tìchto prahù karta neztrácí èas pøíjmen ¹umu. U moderních zaøízení se zdá, ¾e tyto prahy regulují automaticky.
U moderních karet mù¾e tento parametr ovládat práh pøedání (handover/roaming threshold) - nejni¾¹í úroveò signálu pøi které hardware je¹tì zùstane asociováno se souèasným pøístupovým bodem. Pokud úroveò signálu poklesne pod tuto hodnotu, zaène karta hledat nový/lep¹í pøístupový bod.
Pøíklad:
iwconfig eth0 sens -80
nastaví pracovní re¾im zaøízení, co¾ závisí na topologii sítì. Re¾im mù¾e být Ad-Hoc (sí» slo¾ená pouze z jedné buòky a bez pøístupového bodu), Managed (node se pøipojuje do sítì slo¾ené z mnoha pøístupových bodù, s roamingem), Master (node je synchronisation master nebo slou¾í jako pøístupový bod), Repeater (node pøedává pakety mezi ostatními bezdrátovými nody), Secondary (node slou¾í jako zálo¾ní master/repeater), Monitor (node není asociován s ¾ádnou buòkou a pasivnì monitoruje pakety na frekvenci) nebo Auto.
pøíklad:
iwconfig eth0 mode Managed
iwconfig eth0 mode Ad-Hoc
Naøídí kartì pøipojit se k pøístupovému bodu urèenému adresou, pokud je to mo¾né. Pokud se kvalita spojení pøíli¹ sní¾í, mù¾e se ovladaè vrátit do automatického módu (karta vybere nejlep¹í pøístupový bod v dosahu).
Je také mo¾né pou¾ít off k opìtovnému zapnutí automatického módu beze zmìny souèasného pøístupového bodu nebo any èi auto k vynucení opìtovné asociace karty s momentálnì nejlep¹ím pøístupovým bodem.
Pøíklad :
iwconfig eth0 ap 00:60:1D:01:23:45
iwconfig eth0 ap any
iwconfig eth0 ap off
Nastaví pøezdívku neboli station name. Nìkteré 802.11 produkty ji definují, ale co se týká protokolù (MAC, IP, TCP), není pou¾ívána a pøi konfiguraci je zcela nepotøebná. Pou¾ívají ji pouze nìkteré diagnostické nástroje.
Pøíklad:
iwconfig eth0 nickname "Muj linuxovy node"
U karet, které podporují více pøenosových rychlostí, nastaví rychlost pøenosu v b/s. Rychlost pøenosu je rychlost, kterou jsou bity pøená¹eny médiem, rychlost pro u¾ivatele je ni¾¹í kvùli sdílení média a rùzné re¾ii.
Je mo¾né pøipojit k hodnotì pøíponu k, M nebo G (dekadický násobitel: 10^3, 10^6 a 10^9 b/s), nebo doplnit dostateèný poèet nul. Význam hodnoty ni¾¹í ne¾ 1000 závisí na pou¾ité kartì, obvykle znamená index v seznamu pøenosových rychlostí. Je mo¾né pou¾ít auto ke zvolení re¾imu automatické pøenosové rychlosti (ústup na ni¾¹í rychlost v za¹umìných kanálech), co¾ je u vìt¹iny karet výchozí nastavení, a fixed k návratu k pevnému nastavení. Pokud je urèena pøenosová rychlost a auto, mù¾e ovladaè pou¾ít v¹echny pøenosové rychlosti rovné této hodnotì a ni¾¹í.
Pøíklady:
iwconfig eth0 rate 11M
iwconfig eth0 rate auto
iwconfig eth0 rate 5.5M auto
RTS/CTS pøidá handshake pøed ka¾dým pøenosem paketù, aby se zajistilo, ¾e je kanál volný. To zvý¹í re¾ii, ale také výkon v pøípadì skrytých nodù nebo velkého poètu aktivních nodù. Tento parametr nastavuje velikost nejmen¹ího paketu, pro který node vysílá RTS; hodnota rovná maximální velikosti paketu tento mechanismus vypne. Je také mo¾né nastavit tento parametr na auto, fixed nebo off.
Pøíklady:
iwconfig eth0 rts 250
iwconfig eth0 rts off
Fragmentace dovoluje rozdìlit IP paket na dávku nìkolika men¹ích èástí pøenesených médiem. To ve vìt¹inì pøípadù zvìt¹í re¾ii, ale ve velmi za¹umìnìm prostøedí sní¾í ztráty zpùsobené chybami a umo¾ní paketùm projít pøi zaru¹ení. Tento parametr nastaví maximální velikost fragmentu; hodnota rovná maximální velikosti paketu tento mechanismus vypne. Je také mo¾né nastavit tento mechanismus na auto, fixed nebo off.
Pøíklady:
iwconfig eth0 frag 512
iwconfig eth0 frag off
Pou¾ívá se k nastavení ¹ifrovacích klíèù a bezpeènostního re¾imu.
Pro nastavení aktuálního ¹ifrovacího klíèe se pouze zadá klíè v hexadecimální podobì jako XXXX-XXXX-XXXX-XXXX nebo XXXXXXXX. Pro nastavení jiného ne¾ aktuálního klíèe pøidejte pøed nebo za vlastní klíè [index] (tím se nezmìní aktuální klíè). Je také mo¾né zadat klíè jako øetìzec ASCII znakù pomocí pøedpony s: Passphrase není v souèasnosti podporovaná.
Pro urèení, který klíè má být aktivní, se vlo¾í [index] (bez zadání hodnoty klíèe).
off a on Vypnou a znovu zapnou ¹ifrování.
Bezpeènostní re¾im mù¾e být open (otevøený) nebo restricted, (uzavøený) a jeho význam závisí na pou¾ité kartì. Vìt¹ina karet nepou¾ívá v open (otevøeném) re¾imu ¾ádnou autentizaci a karta mù¾e také pøijímat neza¹ifrované relace, zatímco v restricted (uzavøeném) re¾imu jsou akceptovány pouze za¹ifrované relace a karta pou¾ije autentizaci, pokud je k dispozici.
Pokud je tøeba nastavit více klíèù, nebo nastavit klíè a urèit aktivní klíè, je nutné pou¾ít více pøepínaèù key Parametry mohou být v jakémkoliv poøadí, poslední má pøednost.
Pøíklady:
iwconfig eth0 key 0123-4567-89
iwconfig eth0 key [3] 0123-4567-89
iwconfig eth0 key s:password [2]
iwconfig eth0 key [2]
iwconfig eth0 key open
iwconfig eth0 key off
iwconfig eth0 key restricted [3] 0123456789
iwconfig eth0 key 01-23 key 45-67 [4] key [4]
Nastavuje re¾im øízení spotøeby a jeho parametry.
Pro nastavení èasu mezi probuzeními se vlo¾í period `hodnota'. Pro nastavení prodlevy pøed návratem do spánku se vlo¾í timeout `hodnota'. Je také mo¾né pøidat modifikátory min a max Hodnoty znamenají poèet sekund, pro urèení v milisekundách nebo mikrosekundách se pou¾ije pøípona m nebo u. Nìkdy jsou tyto hodnoty bez jednotek (poèet období mezi beacons a podobnì).
off a on vypne a novu zapne øízení spotøeby. Je také mo¾né nastavit re¾im øízení spotøeby na all (pøijímá v¹echny pakety), unicast (pøijímá pouze unicast pakety, zahazuje multicast a broadcast) a multicast (pøijímá pouze multicast a broadcast, zahazuje unicast pakety).
Pøíklady:
iwconfig eth0 power period 2
iwconfig eth0 power 500m unicast
iwconfig eth0 power timeout 300u all
iwconfig eth0 power off
iwconfig eth0 power min period 2 power max period 4
U karet podporujících rozdílné vysílací výkony nastavuje vysílací výkon v dBm. Je-li dán výkon W ve Wattech, je výkon v dBm roven P = 30 + 10.log(W). Pokud je hodnota doplnìna pøíponou mW, je automaticky pøevedena na dBm.
Navíc volby on a off povolí a zaká¾ou vysílání, auto a fixed povolí a zaká¾ou mo¾nost mìnit výkon (pokud je tato vlastnost k dispozici).
Pøíklady:
iwconfig eth0 txpower 15
iwconfig eth0 txpower 30mW
iwconfig eth0 txpower auto
iwconfig eth0 txpower off
Vìt¹ina karet umí MAC retransmisi a nìkteré umo¾òují nastavit chování tohoto mechanismu.
pro nastavení maximálního poètu pokusù o zaslání se zadá limit `hodnota'. Toto je absolutní hodnota (bez jednotky). Pro nastavení nejdel¹ího období, ve kterém se má MAC pokou¹et o zaslání, se zadá lifetime `hodnota'. Hodnoty znamenají poèet sekund, pro urèení v milisekundách nebo mikrosekundách se pou¾ije pøípona m nebo u.
je také mo¾né pøidat modifikátory min a max Pokud karta podporuje automatický re¾im, urèují tyto modifikátory rozmezí pro limit nebo lifetime. Nìkteré karty definují rùzné hodnoty v závislosti na velikosti paketù, napø. v 802.11 urèuje min limit tzv. "short retry limit" - limit pro pakety, na které není aplikováno RTS/CTS.
Pøíklady:
iwconfig eth0 retry 16
iwconfig eth0 retry lifetime 300m
iwconfig eth0 retry min limit 8
Nìkteré karty nemusí provést zmìny zadané pøes Wireless Extensions okam¾itì (mohou èekat na nashromá¾dìní zmìn a pøijmout je a¾ kdy¾ je karta aktivována pomocí ifconfig). Tento pøíkaz (pokud je dostupný) pøinutí kartu k pøijetí v¹ech nevyøízených zmìn.
To není vìt¹inou potøeba, proto¾e karta èasem zmìny pøijme, ale mù¾e to být u¾iteèné pøi ladìní.

Pro ka¾dé zaøízení, které podporuje wireless extensions, zobrazí iwconfig název pou¾itého MAC protokolu
(název zaøízení u proprietárních protokolù), ESSID (Network Name), NWID, frekvenci (nebo kanál), sensitivity (citlivost), mode (pracovní re¾im), Access Point (adresu pøístupového bodu), bit-rate (pøenosovou rychlost), RTS threshold (práh RTS), fragmentation threshold (práh fragmentace), encryption key (¹ifrovací klíè) a nastavení power management (øízení spotøeby)(pokud je k dispozici).

Zobrazené parametry mají stejný význam a hodnoty jako parametry, které mohou být nastaveny, pro jejich podrobnìj¹í vysvìtlení se prosím obra»te se na pøedchozí èást.
Nìkteré parametry jsou zobrazeny pouze ve své krátké/zkrácené podobì (napø. ¹ifrování). Je mo¾né pou¾ít iwlist(8) k získání detailù.
Nìkteré parametry mají dva re¾imy (napø. pøenosová rychlost). Pokud hodnotu uvozuje `=', znamená to, ¾e parametr je pevný a daný touto hodnotou, pokud ji uvozuje `:', je parametr v automatickém re¾imu a je zobrazena aktuální hodnota (a mù¾e se zmìnit).

Adresa rovná 00:00:00:00:00:00 znamená, ¾e se karta nedokázala asociovat s pøístupovým bodem (nejspí¹e problém v nastavení). Parametr Access Point bude zobrazen jako Cell v re¾imu ad-hoc (ze zøejmých dùvodù), ale jinak znamená to samé.

Pokud existuje /proc/net/wireless, iwconfig se také pokusí zobrazit jeho obsah. Nicménì tyto hodnoty závisí na ovladaèi a zvlá¹tnostech hardware, tak¾e pro jejich správnou interpretaci je nutné obrátit se na dokumentaci ovladaèe.

Celková kvalita spoje. Mù¾e být zalo¾ena na úrovni ru¹ení èi interference, poètu chyb na úrovni bitù nebo rámcù, síle pøijímaného signálu, synchronizaci èasování nebo dal¹ích hardwarových mìøeních. Je to celková hodnota a zcela zále¾í na ovladaèi a hardware.
Received signal strength (RSSI - indikátor síly pøijímaného signálu). Mù¾e být v libovolných jednotkách nebo dBm, iwconfig pou¾ívá informace z ovladaèe k interpretaci surových dat v /proc/net/wireless a zobrazení správné jednotky nebo maximální hodnoty (pomocí 8 bitových výpoètù). V Ad-Hoc re¾imu mù¾e být nedefinovaná a mìl by být pou¾it iwspy.
Úroveò ¹umu pozadí (kdy¾ není pøená¹en ¾ádný paket). Platí stejné poznámky jako pro Signal level.
Poèet pøijatých paketù s odli¹ným NWID nebo ESSID. Pou¾ívá se k detekci problémù v nastavení nebo existence sousední sítì (na stejné frekvuenci).
Poèet paketù, které hardware nedokázal de¹ifrovat. Mù¾e indikovat neplatné nastavení ¹ifrování.
Poèet paketù, pro které hardware nedokázal správnì znovu sestavit jednotlivé fragmenty na fyzické vrstvì (nejspí¹e jeden chybìl).
Poèet paketù, které hardware nedokázal odeslat. Vìt¹ina MAC protokolù zkusí poslat paket nìkolikrát, ne¾ to vzdá.
Ostatní pakety ztracené v souvislosti s urèitými bezdrátovými operacemi.
Poèet pravidelných beacons z buòky nebo pøístupového bodu, které nebyly zachyceny. Beacons jsou vysílány v pravidelných intervalech pro udr¾ení koordinace a pokud nejsou zachyceny, vìt¹inou to znamená, ¾e je karta mimo dosah.

Jean Tourrilhes - jt@hpl.hp.com

Pavel Heimlich - tropikhajma@seznam.cz, bøezen 2005 (wireless_tools.28pre4).

/proc/net/wireless

ifconfig(8), iwspy(8), iwlist(8), iwevent(8), iwpriv(8), wireless(7).

22.èervna 2004 wireless-tools