hosts(5) File Formats Manual hosts(5)

hosts - statyczna tablica nazw komputerów

/etc/hosts

Ta strona podręcznika ekranowego opisuje format pliku /etc/hosts. Jest to prosty plik testowy, który przypisuje adresy IP nazwom komputerów, każdy adres w osobnej linii. Plik ten dla każdego komputera powinien zawierać osobną linię w następującym formacie:

adres_IP kanoniczna_nazwa_komputera [aliasy...]

Adresy IP mogą być adresami IPv4 lub IPv6. Pola są oddzielone dowolną liczbą znaków spacji lub tabulacji. Wszystko od znaku „#” aż do końca linii jest traktowane jako komentarz i ignorowane. Nazwy komputerów mogą zawierać tylko znaki alfanumeryczne, znak minusa („-”) i kropki („.”). Muszą zaczynać i kończyć się znakiem alfanumerycznym. Opcjonalne aliasy służą wpisywaniu nazw zmienionych, alternatywnych, skróconych lub ogólnych (jak na przykład localhost). Jeśli to konieczne, komputer może posiadać dwa oddzielne wpisy w tym pliku — po jednym dla każdej z wersji protokołu internetowego (IPv4 i IPv6).

Serwer nazw domen internetowych BIND (Berkeley Internet Name Domain) implementuje serwer nazw dla systemów UNIX. Zwiększa możliwości lub zastępuje plik /etc/hosts lub wyszukiwane nazw komputerów i uwalnia system od polegania na aktualności i kompletności pliku /etc/hosts.

Mimo że tablica nazw komputerów została zastąpiona przez DNS, nowoczesne systemy wciąż jej używają w następujących sytuacjach:

Większość systemów ma małą tablicę nazw komputerów zawierającą nazwy i adresy najważniejszych komputerów z lokalnej sieci. Jest to użyteczne, gdy DNS nie działa, na przykład podczas uruchamiania systemu.
Organizacje, które używają systemu NIS, używają też tablicy nazw stacji jako danych wejściowych bazy danych NIS. Chociaż NIS może być używany z DNS-em, większość firm używających systemu NIS, wciąż używa tablicy z nazwami wszystkich lokalnych komputerów jako kopii bezpieczeństwa.
Bardzo małe organizacje, izolowane od sieci, używają tablicy nazw komputerów zamiast DNS. Jeśli lokalne informacje zmieniają się rzadko, a sieć nie jest podpięta do Internetu, to DNS nie ma zbyt wiele do zaoferowania.

/etc/hosts

Wszelkie modyfikacje tego pliku zazwyczaj wywołują natychmiastowy efekt, z wyjątkiem sytuacji, gdy plik jest buforowany przez aplikacje.

Oryginalny format tablicy nazw komputerów został opisany w RFC 952, jednakże od tego czasu się zmienił.

Przed nastaniem DNS-u, tablica nazwa komputerów była jedynym sposobem mapowania nazw komputerów na adresy w nowo powstałym Internecie. Ten plik mógł zostać utworzony na podstawie oficjalnej bazy komputerów zarządzanej przez Centrum Kontroli Informacji Sieciowych (Network Information Control Center - NIC), chociaż lokalne zmiany były często wymagane do aktualizowania tego pliku w zakresie nieoficjalnych aliasów i/lub nieznanych komputerów. NIC nie zarządza już plikiem hosts.txt, chociaż w czasie pisania tej strony podręcznika (ok. 2000 r.) można było znaleźć historyczne pliki hosts.txt przez WWW. Autor strony podręcznika znalazł trzy - z lat 92, 94 i 95.

# Zapisy odpowiednie dla komputerów korzystających z IPv4
127.0.0.1    localhost
# 127.0.1.1 jest często używane jako FQDN komputera
127.0.1.1    tenkomputer.example.org  tenkomputer
192.168.1.10  foo.example.org    foo
192.168.1.13  bar.example.org    bar
146.82.138.7  master.debian.org   master
209.237.226.90 www.opensource.org
# Zapisy odpowiednie dla komputerów korzystających z IPv6
::1       localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1     ip6-allnodes
ff02::2     ip6-allrouters

hostname(1), resolver(3), host.conf(5), resolv.conf(5), resolver(5), hostname(7), named(8)

Internet RFC 952

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06