GETRPCENT(3) Podręcznik programisty Linuksa GETRPCENT(3)

getrpcent, getrpcbyname, getrpcbynumber, setrpcent, endrpcent - odczytanie wpisu dotyczącego RPC

#include <netdb.h>
struct rpcent *getrpcent(void);
struct rpcent *getrpcbyname(const char *name);
struct rpcent *getrpcbynumber(int number);
void setrpcent(int stayopen);
void endrpcent(void);

Funkcje getrpcent(), getrpcbyname() i getrpcbynumber() zwracają wskaźnik do obiektu o podanej niżej strukturze, zawierającego pola otrzymane w wyniku rozłożenia wpisu bazy danych programów RPC.


struct rpcent {
  char *r_name;   /* nazwa serwera dla programu RPC */
  char **r_aliases; /* lista aliasów */
  long  r_number;  /* numer programu RPC */
};

Polami tej struktury są:

r_name
Nazwa serwera dla danego programu RPC.
r_aliases
Zakończona NULL-em lista alternatywnych nazw tego programu RPC.
r_number
Numer programu RPC dla danej usługi.

Funkcja getrpcent() odczytuje następny wpis z bazy danych. Połączenie do bazy danych jest otwierane, jeśli jest to potrzebne.

Funkcja setrpcent() otwiera połączenie do bazy danych i ustawia wskaźnik następnego wpisu na pierwszy wpis. Jeśli stayopen jest niezerowe, to połączenie do bazy danych nie będzie zamykane pomiędzy wywołaniami funkcji getrpc*().

Funkcja endrpcent() zamyka połączenie do bazy danych.

getrpcbyname() i getrpcbynumber() przeszukują sekwencyjnie plik, zaczynając od jego początku, aż do napotkania pasującej nazwy lub numeru programu RPC albo do napotkania końca pliku.

Jeśli zakończą się pomyślnie, funkcje getrpcent(), getrpcbyname() i getrpcbynumber() zwracają wskaźnik do statycznie alokowanego obiektu o strukturze rpcent. W razie napotkania końca pliku lub wystąpienia błędu zwracane jest NULL.

/etc/rpc
Baza numerów programów RPC.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
getrpcent(), getrpcbyname(), getrpcbynumber() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe
setrpcent(), endrpcent() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe locale

Nie występuje w POSIX.1. Obecna w systemach BSD, Solaris i wielu innych.

Wszystkie informacje są umieszczane w statycznym obszarze pamięci, zatem muszą zostać skopiowane, jeśli mają być zachowane.

getrpcent_r(3), rpc(5), rpcinfo(8), ypserv(8)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

11 kwietnia 2020 r.