getpeername(2) System Calls Manual getpeername(2)

getpeername - pobiera nazwę drugiej strony połączonego gniazda

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <sys/socket.h>
int getpeername(int sockfd, struct sockaddr *restrict addr,
                socklen_t *restrict addrlen);

getpeername() zwraca adres drugiej strony równorzędnego połączenia odbywającego się poprzez gniazdo sockfd, w buforze na który wskazuje addr. Argument addrlen powinien być zainicjalizowany tak, aby podawać rozmiar obszaru wskazywanego przez addr. Po zakończeniu, będzie on zawierać rzeczywisty rozmiar zwróconej nazwy (w bajtach). Nazwa jest obcinana, jeśli zadany bufor jest zbyt mały.

Zwracany adres jest przycinany, jeśli udostępniony bufor jest zbyt mały; w tym przypadku addrlen zwróci wartość większą niż była podana w wywołaniu.

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i ustawiane jest errno wskazując błąd.

Argument sockfd nie jest prawidłowym deskryptorem.
Parametr addr wskazuje poza dostępną przestrzeń adresową procesu.
addrlen jest nieprawidłowe (np. jest ujemne).
Dostępna ilość zasobów systemowych jest niewystarczająca dla wykonania operacji.
Gniazdo nie jest podłączone.
Deskryptor pliku sockfd nie odnosi się do gniazda.

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, SVr4, 4.4BSD (pojawiło się pierwotnie w 4.2BSD).

W przypadku gniazd strumieniowych, po przeprowadzeniu connect(2), każde z gniazd może wywołać getpeername(), aby pozyskać adres drugiego gniazda. Z drugiej strony, gniazda datagramowe są bezpołączeniowe. Wywołanie connect(2) na gnieździe datagramowym jedynie ustawia adres drugiej strony w celu wysyłania datagramów za pomocą write(2) lub recv(2). Odbiorca connect(2) może użyć getpeername() do pozyskania adresu drugiego gniazda, które ustawiło wcześniej dla gniazda. Jednakże drugie gniazdo nie ma tej wiedzy, zatem wywołanie getpeername() na drugim gnieździe nie zwróci żadnej przydatnej informacji (chyba, że wywołanie connect(2) wykonano również na drugim gnieździe). Proszę zauważyć, że odbiorca datagramu może pozyskać adres wysyłającego za pomocą recvfrom(2).

accept(2), bind(2), getsockname(2), ip(7), socket(7), unix(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06