getsockname(2) System Calls Manual getsockname(2)

getsockname - pobranie nazwy gniazda

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <sys/socket.h>
int getsockname(int sockfd, struct sockaddr *restrict addr,
                socklen_t *restrict addrlen);

getsockname() returns the current address to which the socket sockfd is bound, in the buffer pointed to by addr. The addrlen argument should be initialized to indicate the amount of space (in bytes) pointed to by addr. On return it contains the actual size of the socket address.

The returned address is truncated if the buffer provided is too small; in this case, addrlen will return a value greater than was supplied to the call.

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i ustawiane jest errno wskazując błąd.

Argument sockfd nie jest prawidłowym deskryptorem.
Parametr addr wskazuje poza dostępną przestrzeń adresową procesu.
addrlen is invalid (e.g., is negative).
Dostępna ilość zasobów systemowych jest niewystarczająca dla wykonania operacji.
The file descriptor sockfd does not refer to a socket.

POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, SVr4, 4.4BSD (first appeared in 4.2BSD).

bind(2), socket(2), getifaddrs(3), ip(7), socket(7), unix(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

3 kwietnia 2023 r. Linux man-pages 6.05.01