GETDIRENTRIES(3) Podręcznik programisty Linuksa GETDIRENTRIES(3)

getdirentries - odczytanie wpisów z katalogu w formacie niezależnym od systemu plików

#include <dirent.h>
ssize_t getdirentries(int fd, char *restrict buf, size_t nbytes,
           off_t *restrict basep);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getdirentries():

Since glibc 2.19:
  _DEFAULT_SOURCE
Glibc 2.19 and earlier:
  _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Wczytuje do buf wpisy z katalogu określonego przez fd. Odczytywanych jest co najwyżej nbytes bajtów. Czytanie rozpoczyna się od przesunięcia *basep i *basep jest przesuwane do nowej pozycji po przeczytaniu.

getdirentries() returns the number of bytes read or zero when at the end of the directory. If an error occurs, -1 is returned, and errno is set to indicate the error.

Szczegóły znajdują się z kodzie źródłowym biblioteki linuksowej.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
getdirentries() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

Nie występuje w POSIX.1. Obecna w systemach BSD, Solaris i wielu innych. Należy zamiast niej używać opendir(3) i readdir(3).

lseek(2), open(2)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.11 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. GNU