fseeko(3) Library Functions Manual fseeko(3)

fseeko, ftello - ustawienie lub odczytanie pozycji pliku

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <stdio.h>
int fseeko(FILE *stream, off_t offset, int whence);
off_t ftello(FILE *stream);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

fseeko(), ftello():

    _FILE_OFFSET_BITS == 64 || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

Funkcje fseeko() i ftello() są identyczne z odpowiednio fseek(3) i ftell(3) (patrz fseek(3)) z tą różnicą, że argument offset funkcji fseeko() i wartość zwracana przez ftello() są typu off_t zamiast long.

Na niektórych architekturach zarówno off_t jak i long są typami 32-bitowymi, lecz zdefiniowanie _FILE_OFFSET_BITS z wartością 64 (przed dołączeniem jakiegokolwiek pliku nagłówkowego) spowoduje, że off_t będzie typem 64-bitowym.

Jeśli zakończą się pomyślnie, to fseeko() zwraca 0, a ftello() zwraca bieżący offset. W przeciwnym wypadku zwracane jest -1, a errno wskazuje na rodzaj błędu.

Patrz rozdział BŁĘDY w fseek(3).

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
fseeko(), ftello() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

POSIX.1-2008.

glibc 2.1. POSIX.1-2001, SUSv2.

The declarations of these functions can also be obtained by defining the obsolete _LARGEFILE_SOURCE feature test macro.

fseek(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06