fread(3) Library Functions Manual fread(3)

fread, fwrite - odczyt/zapis strumienia binarnego

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <stdio.h>
size_t fread(void ptr[restrict .size * .nmemb],
       size_t size, size_t nmemb,
       FILE *restrict stream);
size_t fwrite(const void ptr[restrict .size * .nmemb],
       size_t size, size_t nmemb,
       FILE *restrict stream);

Funkcja fread() odczytuje nmemb elementów danych, każdy o rozmiarze size bajtów, ze strumienia wskazywanego przez stream, do miejsca w pamięci wskazywanego przez ptr.

Funkcja fwrite() zapisuje nmemb elementów danych, każdy o rozmiarze size bajtów, do strumienia wskazywanego przez stream, pobierając je z miejsca w pamięci wskazywanego przez ptr.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

Funkcje fread() oraz fwrite(), jeśli się powiodą, zwracają liczbę faktycznie odczytanych lub zapisanych elementów. Ta liczba jest równa liczne przesłanych bajtów tylko wtedy, gdy size wynosi 1. Jeśli wystąpi błąd lub osiągnięty zostanie koniec pliku, zwracana jest zmniejszona liczba elementów (lub zero).

The file position indicator for the stream is advanced by the number of bytes successfully read or written.

Funkcja fread() nie rozróżnia pomiędzy końcem pliku a błędem, należy w tym celu wywołać funkcję feof(3) oraz ferror(3).

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
fread(), fwrite() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

C11, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, C89.

The program below demonstrates the use of fread() by parsing /bin/sh ELF executable in binary mode and printing its magic and class:


$ ./a.out
ELF magic: 0x7f454c46
Class: 0x02

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define ARRAY_SIZE(arr) (sizeof(arr) / sizeof((arr)[0]))
int
main(void)
{
  FILE      *fp;
  size_t     ret;
  unsigned char buffer[4];
  fp = fopen("/bin/sh", "rb");
  if (!fp) {
    perror("fopen");
    return EXIT_FAILURE;
  }
  ret = fread(buffer, sizeof(*buffer), ARRAY_SIZE(buffer), fp);
  if (ret != ARRAY_SIZE(buffer)) {
    fprintf(stderr, "fread() failed: %zu\n", ret);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  printf("ELF magic: %#04x%02x%02x%02x\n", buffer[0], buffer[1],
      buffer[2], buffer[3]);
  ret = fread(buffer, 1, 1, fp);
  if (ret != 1) {
    fprintf(stderr, "fread() failed: %zu\n", ret);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  printf("Class: %#04x\n", buffer[0]);
  fclose(fp);
  exit(EXIT_SUCCESS);
}

read(2), write(2), feof(3), ferror(3), unlocked_stdio(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06