FREAD(3) Podręcznik programisty Linuksa FREAD(3)

fread, fwrite - odczyt/zapis strumienia binarnego

#include <stdio.h>
size_t fread(void *restrict ptr, size_t size, size_t nmemb,
       FILE *restrict stream);
size_t fwrite(const void *restrict ptr, size_t size, size_t nmemb,
       FILE *restrict stream);

Funkcja fread() odczytuje nmemb elementów danych, każdy o rozmiarze size bajtów, ze strumienia wskazywanego przez stream, do miejsca w pamięci wskazywanego przez ptr.

Funkcja fwrite() zapisuje nmemb elementów danych, każdy o rozmiarze size bajtów, do strumienia wskazywanego przez stream, pobierając je z miejsca w pamięci wskazywanego przez ptr.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

Funkcje fread() oraz fwrite(), jeśli się powiodą, zwracają liczbę faktycznie odczytanych lub zapisanych elementów. Ta liczba jest równa liczne przesłanych bajtów tylko wtedy, gdy size wynosi 1. Jeśli wystąpi błąd lub osiągnięty zostanie koniec pliku, zwracana jest zmniejszona liczba elementów (lub zero).

The file position indicator for the stream is advanced by the number of bytes successfully read or written.

Funkcja fread() nie rozróżnia pomiędzy końcem pliku a błędem, należy w tym celu wywołać funkcję feof(3) oraz ferror(3).

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
fread(), fwrite() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89.

The program below demonstrates the use of fread() by parsing /bin/sh ELF executable in binary mode and printing its magic and class:


$ ./a.out
ELF magic: 0x7f454c46
Class: 0x02

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define ARRAY_SIZE(arr) (sizeof(arr) / sizeof((arr)[0]))
int
main(void)
{

FILE *fp = fopen("/bin/sh", "rb");
if (!fp) {
perror("fopen");
return EXIT_FAILURE;
}
unsigned char buffer[4];
size_t ret = fread(buffer, sizeof(*buffer), ARRAY_SIZE(buffer), fp);
if (ret != ARRAY_SIZE(buffer)) {
fprintf(stderr, "fread() failed: %zu\n", ret);
exit(EXIT_FAILURE);
}
printf("ELF magic: %#04x%02x%02x%02x\n", buffer[0], buffer[1],
buffer[2], buffer[3]);
ret = fread(buffer, 1, 1, fp);
if (ret != 1) {
fprintf(stderr, "fread() failed: %zu\n", ret);
exit(EXIT_FAILURE);
}
printf("Class: %#04x\n", buffer[0]);
fclose(fp);
exit(EXIT_SUCCESS); }

read(2), write(2), feof(3), ferror(3), unlocked_stdio(3)

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.13 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

22 marca 2021 r. GNU