WC(1) Các câu lệnh WC(1)

wc - print newline, word, and byte counts for each file

TÓM TẮT

wc [TÙY_CHỌN]… [TẬP_TIN]…
wc [TÙY_CHỌN]… --files0-from=F

Print newline, word, and byte counts for each FILE, and a total line if more than one FILE is specified. A word is a non-zero-length sequence of printable characters delimited by white space.

Không chỉ ra TẬP_TIN, hoặc khi TẬP_TIN là “-”, thì đọc từ đầu vào tiêu chuẩn.

Có thể dùng một trong các hoặc nhiều các tùy chọn dưới đây để in số đếm, luôn theo thứ tự sau: dòng mới, từ, ký tự, byte, độ dài dòng lớn nhất.

in số đếm byte
in số đếm ký tự
in số đếm dòng mới
đọc dữ liệu vào từ những tập tin chỉ ra bởi các tập tin chấm dứt rỗng (NUL) trong tập tin F; Nếu F là “-” thì đọc các tên từ đầu vào tiêu chuẩn
in chiều dài của dòng dài nhất
in các số lượng từ
when to print a line with total counts; WHEN can be: auto, always, only, never
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

TÁC GIẢ

Viết bởi Paul Rubin và David MacKenzie.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/wc
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) wc invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4