TAC(1) Các câu lệnh TAC(1)

tac - concatenate and print files in reverse

TÓM TẮT

tac [TÙY_CHỌN]… [TẬP_TIN]…

Ghi mỗi TẬP_TIN ra đầu ra tiêu chuẩn, dòng cuối cùng in đầu tiên.

Không chỉ ra TẬP_TIN, hoặc khi TẬP_TIN là “-”, thì đọc từ đầu vào tiêu chuẩn.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

gắn ký tự phân chia ở trước thay vì sau
biên dịch ký tự phân chia như là biểu thức chính quy
dùng CHUỖI làm ký tự phân chia thay cho dòng mới
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

TÁC GIẢ

Viết bởi Jay Lepreau và David MacKenzie.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

cat(1), rev(1)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/tac
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) tac invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4