SDIFF(1) Các câu lệnh SDIFF(1)

sdiff - side-by-side merge of file differences

TÓM TẮT

sdiff [TÙY_CHỌN]… TẬP_TIN1 TẬP_TIN2

Hòa trộn những khác biệt TẬP_TIN1 VÀ TẬP_TIN2 cạnh nhau.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

Thực hiện một cách tương tác, gửi kết xuất ra TẬP-TIN
coi chữ HOA và thường là như nhau
bỏ qua mọi thay đổi do mở rộng tab
bỏ qua tất cả dấu cách ở cuối dòng
bỏ qua thay đổi gây ra bởi nhóm dấu cách
bỏ qua tất cả dấu cách
bỏ qua thay đổi do đó là dòng trống
bỏ qua thay đổi do mà mọi dòng khớp với RE
cắt bỏ ký tự về đầu dòng (cr) theo sau khi nhập
coi mọi tập tin là văn bản thường
kết xuất nhiểu nhất là SỐ cột (mặc định là 130)
kết xuất chỉ cột bên trái của các dòng chung nhau
không kết xuất các dòng chung nhau
khai triển ký tự tab thành các khoảng trắng khi kết xuất
điểm đừng tab sau mỗi SỐ cột đã in ra (mặc định là 8)
cố tìm một thay đổi nhỏ
Giả định _tập tin lớn_ và nhiều thay đổi nhỏ rải rác (_tốc độ_).
dùng CHƯƠNG_TRÌNH để so sánh các tập tin
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Nếu TẬP-TIN là “-”, thì đọc từ đầu vào tiêu chuẩn. Trạng thái thoát là số 0 nếu hai đầu vào bằng nhau, số 1 nếu là khác nhau và số 2 nếu gặp lỗi.

TÁC GIẢ

Tác giả: Thomas Lord.

Thông báo lỗi nào cho: <bug-diffutils@gnu.org>; Thông báo lỗi dịch nào cho: http://translationproject.org/team/vi.html
Trang chủ GNU diffutils: https://www.gnu.org/software/diffutils/
Trợ giúp chung về cách sử dụng phần mềm GNU: https://www.gnu.org/gethelp/

BẢN QUYỀN

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

cmp(1), diff(1), diff3(1)

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về sdiff được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infosdiff được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info sdiff

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 5 năm 2023 diffutils 3.10