GRUB-SET-DEFAULT(8) Tiện ích quản trị hệ thống GRUB-SET-DEFAULT(8)

grub-set-default - set the saved default boot entry for GRUB

TÓM TẮT

grub-set-default [CÁC-TÙY_CHỌN] ĐIỂM-VÀO-MENU

Đặt mục menu khởi động mặc định cho GRUB. Cái này yêu cầu cài đặt GRUB_DEFAULT=saved trong /etc/default/grub.

hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát
cần ảnh GRUB nằm dưới thư mục T-MỤC/grub thay vì tại thư mục /boot/grub

ĐIỂM-VÀO-MENU là một con số, một tiêu đề của mục của menu hoặc một định danh một mục của menu.

Hãy thông báo lỗi cho <bug-grub@gnu.org>. Thông báo lỗi dịch cho: http://translationproject.org/team/vi.html.

grub-reboot(8), grub-editenv(1)

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về grub-set-default được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infogrub-set-default được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info grub-set-default

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 12 năm 2023 GRUB 2:2.12-1