GRUB-MKRESCUE(1) Các câu lệnh GRUB-MKRESCUE(1)

grub-mkrescue - make a GRUB rescue image

TÓM TẮT

grub-mkrescue [TÙY_CHỌN…] [TÙY_CHỌN] NGUỒN

Tạo ảnh đĩa GRUB có thể khởi động được cho CD-ROM, đĩa cứng, usb, đĩa mềm.

nén tập tin GRUB [tùy chọn]
disable shim_lock verifier
embed a specific DTB
dùng các ảnh và mô-đun dưới TMỤC [mặc định=/usr/lib/grub/<nền-tảng>]
install PHÔNG [mặc định=unicode]
chỉ cài đặt các MÔ_ĐUN và các phần phụ thuộc của chúng [mặc định=all]
nhúng TẬP_TIN như là khóa công dành cho việc xác minh chữ ký
[mặc định=/usr/share/locale]
chỉ cài đặt CÁC MIỀN ĐỊA PHƯƠNG [mặc định=all]
tải trước các MÔ_ĐUN đã chỉ định
SBAT metadata
install CHỦ ĐỀ [mặc định=starfield]
hiển thị thông tin chi tiết.
bật mồi máy ARCS (máy mips big-endian, phần lớn là SGI). Tắt HFS+, APM, sparc64 và mồi máy như là ảnh đĩa cho i386-pc
chọn kiểu nén sẽ dùng cho ảnh lõi
dùng MÀU cho nền nhãn
dùng MÀU cho nhãn
dùng TẬP_TIN làm phông dành cho nhãn
ghi kết xuất vào TẬP_TIN [bắt buộc]
dùng CHUỖI như là tên sản phẩm
dùng CHUỖI làm phiên bản sản phẩm
ghi lại ảnh ROM vào TMỤC [tùy chọn]
bật mồi máy sparc. Tắt HFS+, APM, sparc64 và mồi máy như là ảnh đĩa cho i386-pc
sử dụng TẬP_TIN như là xorriso [tùy chọn]
-?, --help
hiển thị trợ giúp này
hiển thị cách sử dụng dạng ngắn gọn
in ra phiên bản chương trình

Tham số là bắt buộc hay tham số chỉ là tùy chọn cho các tùy chọn dài cũng đồng thời là bắt buộc hay không bắt buộc cho các tùy chọn ngắn tương ứng với nó.

Tạo ảnh CD/USB/đĩa-mềm có thể khởi động được. Các đối số khác tùy chọn chương trình này được chuyển qua cho xorriso, và cho biết các tập tin nguồn, thư mục nguồn hay bất kỳ tùy chọn mkisofs nào được liệt kê bởi lệnh “xorriso -as mkisofs -help”.

Tùy chọn -- chuyển tới chế độ lệnh xorriso nguyên gốc.

Gửi thư yêu cầu hỗ trợ về xorriso tới <bug-xorriso@gnu.org>.

Hãy thông báo lỗi cho <bug-grub@gnu.org>. Thông báo lỗi dịch cho: http://translationproject.org/team/vi.html.

grub-mkimage(1)

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về grub-mkrescue được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infogrub-mkrescue được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info grub-mkrescue

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 12 năm 2023 GRUB 2:2.12-1