GRUB-FILE(1) Các câu lệnh GRUB-FILE(1)

grub-file - check file type

TÓM TẮT

file CÁC TÙY CHỌN TẬP_TIN

Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là kiểu đã chỉ ra hay không.

Kiểm tra xem TẬP_TIN có thể được khởi động như là khách không đặc quyền i386 PAE Xen
Kiểm tra xem TẬP_TIN có thể được khởi động như là khách không đặc quyền Xen i386_64
Kiểm tra xem TẬP_TIN có thể được khởi động như là nhân khách không đặc quyền Xen i386
Kiểm tra xem TẬP_TIN có thể dùng làm nhân x86 đa khởi động (multiboot)

--is-x86-multiboot2 Kiểm tra xem TẬP_TIN có thể dùng làm nhân x86 đa khởi động 2 (multiboot2)

Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là ARM Linux
Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là ARM Linux
Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là IA64 Linux
Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là MIPS Linux
Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là MIPSEL Linux
Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là SPARC64 Linux
Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là POWERPC Linux
Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là x86 Linux
Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là x86 Linux hỗ trợ giao thức 32 bít
Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là x86 kFreeBSD
Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là i386 kFreeBSD
Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là x86_64 kFreeBSD
Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là x86 kNetBSD
Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là i386 kNetBSD

--is-x86_64-knetbsd Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là x86_64 kNetBSD

Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là i386 EFI file
Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là tập tin x86_64 EFI
Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là tập tin IA64 EFI
Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là tập tin ARM64 EFI
Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là tập tin ARM EFI
Check if FILE is RISC-V 32bit EFI file
Check if FILE is RISC-V 64bit EFI file
Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là hiberfil.sys hay trạng thái của ngủ đông
Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là x86_64 XNU (nhân Mac OS X)
Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là i386 XNU (nhân Mac OS X)
Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là ảnh ngủ đông XNU (nhân Mac OS X)
Kiểm tra xem TẬP_TIN có phải là rãnh khởi động BIOS

-h, --help Hiển thị trợ giúp này, sau đó thoát. -u, --usage Hiển thị cách sử dụng lệnh này, rồi thoát.

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về grub-file được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infogrub-file được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info grub-file

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 12 năm 2023 GRUB 2:2.12-1