EXPAND(1) Các câu lệnh EXPAND(1)

expand - convert tabs to spaces

TÓM TẮT

expand [TÙY_CHỌN]… [TẬP_TIN]…

Chuyển đổi tab trong mỗi TẬP_TIN thành khoảng trắng, ghi ra đầu ra tiêu chuẩn.

Không chỉ ra TẬP_TIN, hoặc khi TẬP_TIN là “-”, thì đọc từ đầu vào tiêu chuẩn.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

không chuyển đổi tab nằm sau ký tự không phải trống
dùng SỐ cho số ký tự của tab, không phải 8
Dùng danh sách phân cách bởi dấu phẩy các vị trí của tab. Vị trí anh nghĩa cuối cùng cùng có thể treo trước bằng “/” để chỉ định cỡ một tab muốn dùng sau điểm dừng tab danh nghĩa ngầm định. Cũng có thể dùng tiền tố “+” để căn chỉnh các điểm dừng tab còn lại tương đối với điểm dừng tab danh nghĩa cuối cùng thay cho cột đầu tiên
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

TÁC GIẢ

Viết bởi David MacKenzie.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

unexpand(1)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/expand
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) expand invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4