CKSUM(1) Các câu lệnh CKSUM(1)

cksum - compute and verify file checksums

TÓM TẮT

cksum [TÙY_CHỌN]… [TẬP_TIN]…

Print or verify checksums. By default use the 32 bit CRC algorithm.

Không chỉ ra TẬP_TIN, hoặc khi TẬP_TIN là “-”, thì đọc từ đầu vào tiêu chuẩn.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

select the digest type to use. See DIGEST below.
emit base64-encoded digests, not hexadecimal
read checksums from the FILEs and check them
chiều dài tóm lược tính bằng bít; không được vượt quá giá trị tối đa cho thuật toán blake2 và phải là bội số của 8
emit a raw binary digest, not hexadecimal
create a BSD-style checksum (the default)
create a reversed style checksum, without digest type
kết thúc dòng bằng NUL, không phải kí tự dòng mới, và tắt thoát tên tập tin

đừng dừng lại hay báo cáo các trạng thái cho các tập tin thiếu
đừng in ra OK cho mỗi tập tin được thẩm tra đúng
không in ra gì cả, mã trạng thái cho biết thành công
thoát khác không nếu các dòng tổng kiểm có định dạng không đúng quy cách
cảnh báo về những dòng tổng kiểm tra có định dạng sai
indicate which implementation used
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

(tương đương với “sum -s”)
(tương đương với “sum -r”)
(tương đương với “cksum”)
(tương đương với “md5sum”)
(tương đương với “sha1sum”)
(tương đương với “sha224sum”)
(tương đương với “sha256sum”)
(tương đương với “sha384sum”)
(tương đương với “sha512sum”)
(tương đương với “b2sum”)
(only available through cksum)

When checking, the input should be a former output of this program, or equivalent standalone program.

TÁC GIẢ

Viết bởi Padraig Brady và Q. Frank Xia.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/cksum
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) cksum invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4