CHGRP(1) Các câu lệnh CHGRP(1)

chgrp - change group ownership

TÓM TẮT

chgrp [TÙY_CHỌN]… NHÓM TẬP TIN
chgrp [TÙY_CHỌN]… --reference=TẬP_TIN_TC TẬP_TIN

Thay đổi nhóm của mỗi TẬP_TIN thành NHÓM. Khi có --reference, nhóm của mỗi TẬP_TIN được lấy từ TẬP_TIN_TC.

giống với --verbose nhưng chỉ báo cáo khi có thay đổi nảy sinh
chặn phần lớn các thông tin báo lỗi
xuất ra các chuẩn đoán cho mọi quá trính xử lý tập tin
tác động đến nơi chỉ đến của mỗi liên kết mềm (đây là mặc định), hơn là tự bản thân liên kết mềm đó
tác động đến liên kết mềm thay vì tham chiếu đến tập tin (chỉ hữu dụng trên hệ thống có thể thay đổi quyền sở hữu của một liên kết mềm)
không coi “/” là đặc biệt (mặc định)
không thực hiện đệ quy trên “/”
use RFILE's group rather than specifying a GROUP. RFILE is always dereferenced if a symbolic link.
thao tác trên các tập tin và thư mục một cách đệ qui

Những tùy chọn sau sửa đổi cách đi qua cây thư mục khi có tùy chọn -R. cũng được chỉ định. Nếu chỉ ra hơn một tùy chọn, thì chỉ tùy chọn cuối có hiệu lực.

nếu đối số dòng lệnh là liên kết mềm tới một thư mục, thì đi qua nó
đi qua mọi liên kết mềm tới một thư mục mà nó gặp
không đi qua bất kỳ liên kết mềm nào (mặc định)
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Thay đổi nhóm của /u thành “staff”.
Thay đổi nhóm của /u và các tập tin con thành “staff”.

TÁC GIẢ

Viết bởi David MacKenzie và Jim Meyering.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

chown(1), chown(2)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/chgrp
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) chgrp invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4