BASE64(1) Các câu lệnh BASE64(1)

base64 - base64 encode/decode data and print to standard output

TÓM TẮT

base64 [TÙY_CHỌN]… [TẬP_TIN]

Mã hóa/giải mã Base64 TẬP_TIN hoặc đầu vào chuẩn ra đầu ra chuẩn.

Không chỉ ra TẬP_TIN, hoặc khi TẬP_TIN là “-”, thì đọc từ đầu vào tiêu chuẩn.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

giải mã dữ liệu
khi giải mã thì cũng bỏ qua ký tự không nằm trong bảng chữ cái
ngắt dòng mã hóa sau số cột này (mặc định 76). Giá trị 0 thì tắt chức năng ngắt dòng
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Dữ liệu được mã hóa như được diễn tả cho bảng chữ cái base64 trong tài liệu RFC 4648. Khi giải mã, đầu vào có thể chứa các ký tự dòng mới, thêm vào các byte của bảng chữ cái base64 hình thức. Hãy dùng tùy chọn --ignore-garbage để thử phục hồi khi luồng đã mã hóa chứa byte khác chữ cái.

TÁC GIẢ

Viết bởi Simon Josefsson.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

basenc(1)

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/base64
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) base64 invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4