getdirentries(3) Library Functions Manual getdirentries(3)

getdirentries - odczytanie wpisów z katalogu w formacie niezależnym od systemu plików

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <dirent.h>
ssize_t getdirentries(int fd, char buf[restrict .nbytes], size_t nbytes,
           off_t *restrict basep);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getdirentries():

  Od glibc 2.19:
    _DEFAULT_SOURCE
  glibc 2.19 i wcześniejsze:
    _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

Wczytuje do buf wpisy z katalogu określonego przez fd. Odczytywanych jest co najwyżej nbytes bajtów. Czytanie rozpoczyna się od przesunięcia *basep i *basep jest przesuwane do nowej pozycji po przeczytaniu.

getdirentries() returns the number of bytes read or zero when at the end of the directory. If an error occurs, -1 is returned, and errno is set to indicate the error.

Szczegóły znajdują się z kodzie źródłowym biblioteki linuksowej.

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).

Interfejs Atrybut Wartość
getdirentries() Bezpieczeństwo wątkowe MT-bezpieczne

BSD.

Use opendir(3) and readdir(3) instead.

lseek(2), open(2)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06