cp1252(7) Miscellaneous Information Manual cp1252(7)

cp1252 - zestaw znaków CP 1252 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

Strona kodowa systemu Windows zawiera kilka ośmiobitowych rozszerzeń zestawu znaków ASCII (znanego także jako ISO/IEC 646-IRV). W CP 1252 zakodowane są znaki używane w wielu alfabetach zachodnioeuropejskich.

Poniższa tabela zawiera te drukowalne znaki z CP 1252, które nie zostały wymienione na stronie podręcznika ascii(7).

ós. dzies. szes. zn. opis
200 128 80 ZNAK EURO
202 130 82 ZNAK POJEDYNCZEGO CUDZYSŁOWU DOLNE-9
203 131 83 ƒ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA F Z HACZYKIEM
204 132 84 ZNAK PODWÓJNEGO CUDZYSŁOWU DOLNE-9
205 133 85 POZIOMY WIELOKROPEK
206 134 86 SZTYLET
207 135 87 PODWÓJNY SZTYLET
210 136 88 ˆ ZNAK MODYFIKUJĄCY CYRKUMFLEKS
211 137 89 PROMIL
212 138 8A Š ŁACIŃSKA WIELKA LITERA S Z HACZKIEM
213 139 8B LEWY POJEDYNCZY CUDZYSŁÓW KĄTOWY
214 140 8C Œ ŁACIŃSKA WIELKA LIGATURA OE
216 142 8E Ž ŁACIŃSKA WIELKA LITERA Z Z HACZKIEM
221 145 91 LEWY ZNAK POJEDYNCZEGO CUDZYSŁOWU
222 146 92 PRAWY ZNAK POJEDYNCZEGO CUDZYSŁOWU
223 147 93 LEWY ZNAK PODWÓJNEGO CUDZYSŁOWU
224 148 94 PRAWY ZNAK PODWÓJNEGO CUDZYSŁOWU
225 149 95 KROPKA
226 150 96 PÓŁPAUZA
227 151 97 PAUZA
230 152 98 ˜ MAŁA TYLDA
231 153 99 ZNAK TOWAROWY
232 154 9A š ŁACIŃSKA MAŁA LITERA S Z HACZKIEM
233 155 9B PRAWY POJEDYNCZY CUDZYSŁÓW KĄTOWY
234 156 9C œ ŁACIŃSKA MAŁA LIGATURA OE
236 158 9E ž ŁACIŃSKA MAŁA LITERA Z Z HACZKIEM
237 159 9F Ÿ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA Y Z DIEREZĄ
240 160 A0   SPACJA NIEROZDZIELAJĄCA
241 161 A1 ¡ WYKRZYKNIK ODWRÓCONY
242 162 A2 ¢ ZNAK CENTA
243 163 A3 £ ZNAK FUNTA
244 164 A4 ¤ ZNAK JEDNOSTKI MONETARNEJ
245 165 A5 ¥ ZNAK JENA
246 166 A6 ¦ ZŁAMANA KRESKA PIONOWA
247 167 A7 § ZNAK PARAGRAFU
250 168 A8 ¨ DIEREZA
251 169 A9 © ZNAK PRAW AUTORSKICH
252 170 AA ª OZNACZENIE LICZEBNIKA ŻEŃSKIEGO
253 171 AB « LEWY PODWÓJNY CUDZYSŁÓW KĄTOWY
254 172 AC ¬ ZNAK NEGACJI
255 173 AD ­ MIĘKKI DYWIZ
256 174 AE ® ZASTRZEŻONY ZNAK TOWAROWY
257 175 AF ¯ MAKRON
260 176 B0 ° ZNAK STOPNIA
261 177 B1 ± ZNAK PLUS-MINUS
262 178 B2 ² DWA W INDEKSIE GÓRNYM
263 179 B3 ³ TRZY W INDEKSIE GÓRNYM
264 180 B4 ´ ZNAK AKCENTU SILNEGO
265 181 B5 µ ZNAK MIKRO
266 182 B6 ZNAK AKAPITU
267 183 B7 · KROPKA ŚRODKOWA
270 184 B8 ¸ CEDYLLA
271 185 B9 ¹ JEDEN W INDEKSIE GÓRNYM
272 186 BA º OZNACZENIE LICZEBNIKA MĘSKIEGO
273 187 BB » PRAWY PODWÓJNY CUDZYSŁÓW KĄTOWY
274 188 BC ¼ UŁAMEK JEDNA CZWARTA
275 189 BD ½ UŁAMEK JEDNA DRUGA
276 190 BE ¾ UŁAMEK TRZY CZWARTE
277 191 BF ¿ ZNAK ZAPYTANIA ODWRÓCONY
300 192 C0 À ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
301 193 C1 Á ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
302 194 C2 Â ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z CYRKUMFLEKSEM
303 195 C3 Ã ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z TYLDĄ
304 196 C4 Ä ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z DIEREZĄ
305 197 C5 Å ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z KÓŁKIEM
306 198 C6 Æ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA AE
307 199 C7 Ç ŁACIŃSKA WIELKA LITERA C Z CEDYLLĄ
310 200 C8 È ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
311 201 C9 É ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
312 202 CA Ê ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E Z CYRKUMFLEKSEM
313 203 CB Ë ŁACIŃSKA WIELKA LITERA E Z DIEREZĄ
314 204 CC Ì ŁACIŃSKA WIELKA LITERA I ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
315 205 CD Í ŁACIŃSKA WIELKA LITERA I ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
316 206 CE Î ŁACIŃSKA WIELKA LITERA A Z CYRKUMFLEKSEM
317 207 CF Ï ŁACIŃSKA WIELKA LITERA I Z DIEREZĄ
320 208 D0 Ð ŁACIŃSKA WIELKA LITERA ETH
321 209 D1 Ñ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA N Z TYLDĄ
322 210 D2 Ò ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
323 211 D3 Ó ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie Ó)
324 212 D4 Ô ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O Z CYRKUMFLEKSEM
325 213 D5 Õ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O Z TYLDĄ
326 214 D6 Ö ŁACIŃSKA WIELKA LITERA O Z DIEREZĄ
327 215 D7 × ZNAK MNOŻENIA
330 216 D8 Ø ŁACIŃSKA WIELKA PRZEKREŚLONA LITERA O
331 217 D9 Ù ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
332 218 DA Ú ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
333 219 DB Û ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U Z CYRKUMFLEKSEM
334 220 DC Ü ŁACIŃSKA WIELKA LITERA U Z DIEREZĄ
335 221 DD Ý ŁACIŃSKA WIELKA LITERA Y ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
336 222 DE Þ ŁACIŃSKA WIELKA LITERA THORN
337 223 DF ß ŁACIŃSKA MAŁA LITERA SZ (OSTRE S)
340 224 E0 à ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
341 225 E1 á ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
342 226 E2 â ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z CYRKUMFLEKSEM
343 227 E3 ã ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z TYLDĄ
344 228 E4 ä ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z DIEREZĄ
345 229 E5 å ŁACIŃSKA MAŁA LITERA A Z KÓŁKIEM
346 230 E6 æ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA AE
347 231 E7 ç ŁACIŃSKA MAŁA LITERA C Z CEDYLLĄ
350 232 E8 è ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
351 233 E9 é ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
352 234 EA ê ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E Z CYRKUMFLEKSEM
353 235 EB ë ŁACIŃSKA MAŁA LITERA E Z DIEREZĄ
354 236 EC ì ŁACIŃSKA MAŁA LITERA I ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
355 237 ED í ŁACIŃSKA MAŁA LITERA I ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
356 238 EE î ŁACIŃSKA MAŁA LITERA I Z CYRKUMFLEKSEM
357 239 EF ï ŁACIŃSKA MAŁA LITERA I Z DIEREZĄ
360 240 F0 ð ŁACIŃSKA MAŁA LITERA ETH
361 241 F1 ñ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA N Z TYLDĄ
362 242 F2 ò ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
363 243 F3 ó ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO (polskie ó)
364 244 F4 ô ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O Z CYRKUMFLEKSEM
365 245 F5 õ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O Z TYLDĄ
366 246 F6 ö ŁACIŃSKA MAŁA LITERA O Z DIEREZĄ
367 247 F7 ÷ ZNAK DZIELENIA
370 248 F8 ø ŁACIŃSKA MAŁA PRZEKREŚLONA LITERA O
371 249 F9 ù ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U ZE ZNAKIEM AKCENTU SŁABEGO
372 250 FA ú ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
373 251 FB û ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U Z CYRKUMFLEKSEM
374 252 FC ü ŁACIŃSKA MAŁA LITERA U Z DIEREZĄ
375 253 FD ý ŁACIŃSKA MAŁA LITERA Y ZE ZNAKIEM AKCENTU SILNEGO
376 254 FE þ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA THORN
377 255 FF ÿ ŁACIŃSKA MAŁA LITERA Y Z DIEREZĄ

CP 1252 jest również znane jako Windows-1252.

ascii(7), charsets(7), cp1251(7), iso_8859-1(7), iso_8859-15(7), utf-8(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

28 stycznia 2024 r. Linux man-pages 6.06