CPIO(1) GNU CPIO CPIO(1)

cpio — kopiera filer till och från arkiv

cpio {-o|--create} [-0acvABLV] [-C BYTE] [-H FORMAT] [-M MEDDELANDE] [-O [[ANVÄNDARE@]VÄRD:]ARKIV] [-F [[ANVÄNDARE@]VÄRD:]ARKIV] [--file=[[ANVÄNDARE@]VÄRD:]ARKIV] [--format=FORMAT] [--message=MEDDELANDE] [--null] [--reset-access-time] [--verbose] [--dot] [--append] [--block-size=block] [--dereference] [--io-size=BYTE] [--quiet] [--force-local] [--rsh-command=KOMMANDO] < namnlista [> arkiv]

cpio {-i|--extract} [-bcdfmnrtsuvBSV] [-C BYTES] [-E FILE] [-H FORMAT] [-M MESSAGE] [-R [USER][:.][GROUP]] [-I [[USER@]HOST:]ARCHIVE] [-F [[USER@]HOST:]ARCHIVE] [--file=[[USER@]HOST:]ARCHIVE] [--make-directories] [--nonmatching] [--preserve-modification-time] [--numeric-uid-gid] [--rename] [--list] [--swap-bytes] [--swap] [--dot] [--unconditional] [--verbose] [--block-size=BLOCKS] [--swap-halfwords] [--io-size=BYTES] [--pattern-file=FILE] [--format=FORMAT] [--owner=[USER][:.][GROUP]] [--no-preserve-owner] [--message=MESSAGE] [--force-local] [--no-absolute-filenames] [--sparse] [--only-verify-crc] [--to-stdout] [--quiet] [--rsh-command=COMMAND] [pattern...] [< archive]

cpio {-p|--pass-through} [-0adlmuvLV] [-R [ANVÄNDARE][:.][GRUPP]] [--null] [--reset-access-time] [--make-directories] [--link] [--quiet] [--preserve-modification-time] [--unconditional] [--verbose] [--dot] [--dereference] [--owner=[ANVÄNDARE][:.][GRUPP]] [--no-preserve-owner] [--sparse] målkatalog < namnlista

cpio {-?|--help|--usage|--version}

Denna manualsida är en kort beskrivning av GNU cpio. För en detaljerad diskussion, inklusive exempel och användningsrekommendationer, se GNU Cpio Manual tillgänglig i texinfo-format. Om läsaren info och cpio-dokumentationen är korrekt installerade på systemet, skall kommandot

info cpio

ge dig tillgång till den kompletta manualen.

Man kan också se manualen genom att använda info-läget i emacs(1), eller hitta den i olika format online på

Om några skillnader förekommer mellan denna manualsida och GNU Cpio Manual skall den senare anses vara den auktoritativa källan.

GNU cpio kopierar filer mellan arkiv och kataloger. Den stödjer följande arkivformat: gammalt binärt cpio, gammalt portabelt cpio, SVR4 cpio med och utan kontrollsumma, HP cpio och diverse tar-format.

Arbetsläget begärs av en av följande flaggor:

Kopiera-ut. Läs en lista av filnamn från standard in och skapa på standard ut (om inte åsidosatt av flaggan --file) ett arkiv som innehåller dessa filer.
Kopiera-in. Läs arkivet från standard in (eller från filen som anges med flaggan --file) och extrahera filer från det, eller (om flaggan -t ges) lista dess innehåll till standard ut. Om ett eller flera mönster ges, läs eller lista endast filer som matchar dessa mönster. Flaggan -t ensam implicerar -i.
Skicka-vidare. Läs en lista av filnamn från standard in och kopiera dem till den angivna katalogen.
-?, --help
Ge en kort hjälpsammanfattning och avsluta.
Skriv ut ett kort användningsmeddelande och avsluta.
Skriv ut programmets version och avsluta.

Åtgärdsmodifierare giltiga i alla lägen

Ställ in I/O-blockstorlek till BLOCKSTORLEK · 512 byte.
Ställ in I/O-blockstorleken till 5120 byte.
Använd det gamla portabla (ASCII) arkivformatet. Samma som -H odc.
Ställ in I/O-blockstorleken till det angivna ANTALET byte.
Ändra till katalog KATALOG.
Arkivfilen är lokal, även om namnet innehåller kolon.
Använd det angivna FORMATet. Giltiga format är (talen i parenteser ger den maximala storleken på individuella arkivmedlemmar):
Det föråldrade binära formatet. (2147483647 byte)
Det gamla (POSIX.1) portabla formatet. (8589934591 byte)
The new (SVR4) portable format, which supports file systems having more than 65536 inodes. (4294967295 bytes)
Det nya (SVR4) portabla formatet med en kontrollsumma tillagd.
Det gamla tar-formatet. (8589934591 byte)
POSIX.1 tar-format. Känner också igen GNU-tar-arkiv, vilka är liknande men inte identiska. (8589934591 byte)
Det föråldrade binära formatet som användes av HPUX cpio (vilket lagrar enhetsfiler på ett annat sätt).
Det portabla formatet som användes av HPUX cpio (vilket lagrar enhetsfiler på ett annat sätt).
I kopiera-in- och kopiera-vidare-läge, sätt ägarskapet på alla filer som skapas till angiven ANVÄNDARE och/eller GRUPP. I kopiera-ut-läge, lagra den givna ägarinformationen i arkivet.

ANVÄNDARE och GRUPP slås först upp i systemets användar- och gruppdatabaser. Om de inte finns där kontrollerar cpio om de består av endast decimala siffror och, i så fall, behandlar dem som numeriskt AID respektive GID.

För att undvika uppslagningen och säkerställa att argumenten behandlas som numeriska värden, ge dem ett prefix i form av ett plustecken, t.ex.: -R +0:+0.

Visa inte antalet block som kopierats vid slutet av körningen.
Använd fjärr-KOMMANDO istället för rsh.
Skriv utförligt ut de filer som behandlas.
Visa ett ”.” för varje behandlad fil.
Controls what warnings are displayed. The FLAG is one of none, to disable all warnings, all to enable them, truncate, to enable warnings about field truncation, and no-truncate, to disable them.

Multipla flaggor -W ackumuleras.

Åtgärdsmodifierare giltiga för lägena kopiera-in och kopiera-ut

Använd denna ARKIVFIL istället för standard in (i kopiera-in-läge) eller standard ut (i kopiera-ut-läge). De valfria ANVÄNDARE och VÄRD anger användar- och värdnamnen i det fall arkivet är ett fjärrarkiv.
Visa STRÄNG då slutet på en volym av säkerhetskopieringsmediumet nås.

Åtgärdsmodifierare giltiga endast i läget kopiera-in

Byt plats på halvord i ord och byte i halvord i data. Likvärdigt med -sS.
Kopiera endast filer som inte matchar något av de angivna mönstren.
Visa numeriska UID och GID i den utförliga innehållsförteckningen.
Byt namn på filer interaktivt.
Byt plats på byten i varje halvord i filerna.
Byt plats på halvorden i varje ord (4 byte) i filerna.
Extrahera filerna till standard ut.
Läs ytterligare mönster som anger filnamn att extrahera eller lista från FIL.
Verifiera endast CRC för varje fil i arkivet, extrahera inte filerna, då ett arkiv i CRC-format läses.

Åtgärdsmodifierare giltiga endast i läget kopiera-ut

Lägg till i ett befintligt arkiv.
Create reproducible archives. This is equivalent to --ignore-devno --ignore-dirnlink --renumber-inodes.
Lagra 0 i enhetsnummerfältet för varje arkivmedlem, istället för det faktiska enhetsnumret.
Store 2 in the nlink field of each directory archive member, instead of the actual number of links.
Använd ARKIVNAMN istället för standard ut. De valfria ANVÄNDARE och VÄRD anger användarnamnet och värdnamnet i det fall arkivet är ett fjärrarkiv.

The output archive name can be specified either using this option, or using -F (--file), but not both.

Numrera om inoder när de lagras i arkivet.

Åtgärdsmodifierare giltiga endast i kopiera-vidare-läge

Länka filer istället för att kopiera dem då så är möjligt.

Åtgärdsmodifierare giltiga för lägena kopiera-in och kopiera-ut

Ta inte bort prefixkomponenter för filsystem från filnamn. Detta är standard.
Skapa alla filer relativt den aktuella katalogen.

Åtgärdsmodifierare giltiga för lägena kopiera-ut och kopiera-vidare

-0, --null
Filnamn i listan är separerade med nulltecken istället för nyrader.
Återställ filers åtkomsttider efter att de lästs.
Använd ARKIVNAMN istället för standard in. De valfria ANVÄNDARE och VÄRD anger användarnamnet och värdnamnet i det fall arkivet är ett fjärrarkiv.

The input archive name can be specified either using this option, or using -F (--file), but not both.

Dereferera symboliska länkar (kopiera filerna som de pekar på istället för att kopiera länkarna).

Åtgärdsmodifierare giltiga för lägena kopiera-in och kopiera-vidare

Skapa inledande kataloger då så behövs.
Behåll tidigare filändringstider då filer skapas.
Ändra inte ägaren av filer.
Skriv filer med stora block med nollor som glesa filer.
Ersätt ovillkorligen alla filer.

GNU cpio avslutar med kod 0 om det framgångsrikt kunde fullgöra den begärda åtgärden. Vid fel avslutar den med kod 2.

tar(1), rmt(8), mt(1).

Rapportera fel till <bug-cpio@gnu.org>. Skicka synpunkter på översättningen till >tp-sv@listor.tp-sv.se<.

Copyright © 2014--2023 Free Software Foundation, Inc.
Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare http://gnu.org/licenses/gpl.html
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

April 29, 2023 CPIO