CATMAN(8) Narzędzia przeglądarki stron podręcznika ekranowego CATMAN(8)

catman - tworzy lub aktualizuje preformatowane strony podręcznika ekranowego

catman [-d?V] [-M ścieżka] [-C plik] [sekcja] ...

catman służy do tworzenia i aktualizacji zestawu preformatowanych stron podręcznika znanych jako strony cat (cat pages). Wyświetlanie stron "cat" jest na ogół dużo szybsze niż wyświetlenie pierwotnych stron man, jednakże strony "cat" wymagają dodatkowego miejsca na ich składowanie. Decyzja o obsłudze stron "cat" należy do lokalnego administratora, który musi zapewnić odpowiednie katalogi do ich przechowywania.

Opcje polecenia catman opisują hierarchie stron podręcznika man oraz sekcje, które mają podlegać preformatowaniu. Domyślnymi hierarchiami (drzewami katalogów) są te, które określono jako systemowe w pliku konfiguracyjnym man-db. Domyślne sekcje określa albo podzielona dwukropkami zawartość zmiennej środowiska $MANSECT, albo zestaw standardowy wkompilowany w man, jeżeli $MANSECT jest niezdefiniowana. Wywołanie catman z zestawem rozdzielonych białymi znakami nazw sekcji nadpisuje powyższe ustawienia domyślne.

catman do ustalenia, które z plików powinny zostać sformatowane, korzysta z indeksów baz danych (index database cache) związanych z każdą z hierarchii.

Wyświetla informację diagnostyczną (debug).
Określa alternatywną, rozdzieloną dwukropkami, ścieżkę przeszukiwań hierarchii stron podręcznika (manpath). Domyślnie są to wszystkie ścieżki wskazane jako systemowe w pliku konfiguracyjnym man-db.
Używa podanego pliku konfiguracyjnego użytkownika zamiast domyślnego ~/.manpath.
-?, --help
Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.
Wyświetla krótki opis użycia programu i kończy pracę.
Wyświetla informację o wersji.

ŚRODOWISKO

Jeżeli ustawiona jest $MANSECT, to jej wartość jest listą oddzielonych dwukropkami sekcji i służy do określania, które sekcje podręcznika man i w jakiej kolejności będą przeszukiwane. Domyślną wartością jest "1 1p n l 8 3 3p 0 0p 2 3type 5 4 9 6 7", chyba że zostanie to nadpisane w polu SECTION pliku /etc/man_db.conf.
Jeżeli ustawiona jest $MANPATH, to jej wartość jest interpretowana jako wskazana do użycia ścieżka przeszukiwań hierarchii stron man. Ścieżka zawiera rozdzielone dwukropkami nazwy hierarchii (katalogów).

See the SEARCH PATH section of manpath(5) for the default behaviour and details of how this environment variable is handled.

/etc/man_db.conf
Plik konfiguracyjny man-db.
/usr/man/index.(bt|db|dir|pag)
Tradycyjny globalny indeks bazy danych.
/var/catman/index.(bt|db|dir|pag)
Alternatywny lub zgodny z FSSTND globalny indeks bazy danych.

man(1), manpath(5), mandb(8)

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika pakietu man-db i udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.

2023-01-08 2.11.2