acct(2) System Calls Manual acct(2)

acct - włącza/wyłącza ewidencjonowanie procesów

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <unistd.h>
int acct(const char *_Nullable filename);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

acct():

  Od glibc 2.21:
    _DEFAULT_SOURCE
  W glibc 2.19 i 2.20:
    _DEFAULT_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)
  Do glibc 2.19 włącznie:
    _BSD_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)

Wywołanie systemowe acct(2) włącza lub wyłącza ewidencjonowanie procesów. Jeśli zostanie wywołane z nazwą istniejącego pliku jako parametrem, włącza ewidencjonowanie procesów i powoduje dopisywanie do pliku filename informacji o każdym zakończonym procesie. Argument NULL powoduje wyłączenie ewidencjonowania procesów.

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i ustawiane jest errno wskazując błąd.

Odmówiono uprawnienia do zapisu określonego pliku lub odmówiono uprawnienia przeszukiwania dla jednego z katalogów w ścieżce filename (zob. też path_resolution(7)) albo filename nie jest zwykłym plikiem.
filename wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.
Błąd zapisu do pliku filename.
filename jest katalogiem.
Podczas rozwiązywania filename napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych.
Nazwa filename jest za długa.
Zostało osiągnięte systemowe ograniczenie na całkowitą liczbę otwartych plików.
Podany plik nie istnieje.
Brak pamięci.
Rozlicznie procesów nie zostało włączone w czasie kompilacji jądra systemu. Odpowiednim parametrem jądra ustawiającym tę opcję jest CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT.
Składnik filename, który powinien być katalogiem, w rzeczywistości nim nie jest.
Proces wywołujący ma niewystarczające uprawnienia do włączenia ewidencjonowania procesów. W Linuksie wymagany jest przywilej (ang. capability) CAP_SYS_PACCT.
filename odnosi się do pliku znajdującego się w systemie plików tylko do odczytu.
Brak wolnych struktur plikowych w jądrze lub brak pamięci.

Brak.

SVr4, 4.3BSD.

W wypadku załamania się systemu, informacje ewidencjonowania procesów nie są tworzone, W szczególności, niekończące się procesy nigdy nie będą zewidencjonowane.

Strukturę wpisów umieszczanych w pliku ewidencjonowania opisano w acct(5).

acct(5)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06