XXD(1) General Commands Manual XXD(1)

xxd - zrzut pliku do hex lub odwrotnie

xxd -h[elp]
xxd [opcje] [plik_we [plik_wy]]
xxd -r[evert] [opcje] [plik_we [plik_wy]]

xxd tworzy zrzut heksowy podanego pliku lub standardowego wejścia. Może także przetworzyć zrzut heksowy z powrotem do oryginalnej, binarnej formy. Podobnie jak uuencode(1) i uudecode(1) pozwala na przekazanie danych binarnych w bezpiecznej w poczcie formie ASCII, ale ma zalety dekodowania na standardowe wyjście. Ponadto można go użyć do binarnego łatania plików.

Jeśli nie podano plik_we xxd czyta ze standardowego wejścia. Jeśli określono plik_we jako znak `-' wtedy dane wejściowe czytane są ze standardowego wejścia. Jeśli nie podano plik_wy (lub podano jako `-' ), wyniki są wysyłane na standardowe wyjście.

Pamiętaj, że użyty został "leniwy" parser, który nie sprawdza więcej niż pierwszej litery opcji (o ile ta nie została obdarzona parametrem). Spacje między jedno literowymi opcjami i ich parametrami są opcjonalne. Parametry opcji mogą być określone w notacji dziesiętnej, heksadecymalej lub oktalnej. Stąd -c8, -c 8, -c 010 i -cols 8 są sobie równoważne.

przełącza autoskip: pojedyncza '*' zastępuje linie nul. Domyślnie wyłączone.
Przełącza do zrzutu bitowego (cyfr binarnych) zamiast heksowego. Opcja ta zapisuje oktety jako osiem cyfr 1 lub 0 zamiast normalnego zrzutu heksowego. Każda linia jest poprzedzona przez heksadecymalny numer linii a po nim jego reprezentacją w ascii (lub ebcdic). Opcje linii poleceń -p, -i nie działają w tym trybie.
formatuje liczbę <cols> oktetów na wiersz. Domyślnie 16 (-i: 12, -ps: 30, -b: 6). Maks. 256.
zmienia kodowanie znaków w prawej kolumnie z ASCII na EBCDIC. Nie zmienia prezentacji heksadecymalej. Opcja nie działa w połączeniu z -r, -p lub -i.
oddziela wyjście każdych <bajtów> bajtów (dwa heksowe znaki lub osiem cyfr binarnych każde) przez biały znak. Określ -g 0 by wyłączyć grupowanie. <Bajtów> domyślnie jest 2 w trybie normalnym i 1 w trybie bitów. Grupowanie nie działa w trybie postscriptu lub włączania.
wypisuje podsumowanie dostępnych poleceń i kończy działanie. Nie zostaje przeprowadzony żaden zrzut.
wyjście w stylu włączania pliku w C. Zostaje zapisana kompletna statyczna tablica definicji (nazwana według pliku wejścia), o ile xxd nie czyta ze standardowego wejścia.
zakończ po wypisaniu <len> oktetów.
wyjście w postcriptowym ciągłym stylu zrzutu heksowego. Znany także jako zwykły zrzut heksowy.
odwróć operację: przekonwertuj (lub załataj) zrzut heksowy w binarkę. Jeśli nie zapisuje na standardowe wyjście, xxd zapisze plik wyjściowy bez obcinania go. Użyj kombinacji -r -p by odczytać zwykły zrzut heksadecymalny bez numerów linii i określonego układu kolumn. Dodatkowe białe znaki i łamanie wierszy są wszędzie dozwolone.
Kiedy użyty po -r: odwraca z <offset> dodanym do pozycji w pliku odnalezionym w zrzucie heksowym.
zaczyna na <seek> bajtów bezwględnego (lub względnego) offsetu pliku wejściowego. + wskazuje, że seek jest względne do bieżącej pozycji pliku (bez znaczenia jeśli nie wczytuje ze standardowego wejścia). - wskazuje że seek powinno być o tyle znaków od końca wejścia (lub jeśli połączone z +: przed bieżącą pozycją pliku na standardowym wejściu). Bez opcji -s xxd zaczyna od bieżącej pozycji w pliku.
użyj wielkich liter w znakach heksowych. Domyślnie są małe znaki.
pokazuje wersję programu.

xxd -r potrafi określić numery linii. Jeśli plik wyjścia jest możliwy do przeszukania wtedy numery linii na początku wiersza zrzutu heksowego mogą być nie po kolei, może brakować wierszy lub nakładać się na siebie. W takich wypadkach xxd użyje lseek(2) by znaleźć następną pozycję. Jeśli plik wyjściowy nie jest możliwy do przeszukania możliwe są tylko przerwy, które zostaną wypełnione bajtami null.

xxd -r nigdy nie podaje błędów analizy. Śmieci są po cichu ignorowane.

W czasie edycji zrzutów heksowych, proszę zauważyć że xxd -r pomija wszystko w linii wejścia po odczytaniu wystarczającej ilości kolumn danych heksadecymalnych (zobacz opcję -c). Oznacza to także, że zmiany w drukowanych kolumnach ascii (lub ebcdic) są zawsze ignorowane. Odwrócenie zwykłego (lub postscriptowego) stylu zrzutu poprzez xxd -r -p nie zależy od kolejności kolumn. Tutaj cokolwiek co wygląda jak para znaków heks jest interpretowane.

Zauważ różnicę między
% xxd -i plik
i
% xxd -i < plik

xxd -s +seek może być różne od xxd -s seek, ponieważ lseek(2) jest użyty do "przewinięcie" wejścia. '+' stanowi różnicę jeśli źródłem wejścia jest standardowe wejście i jeśli pozycja w pliku ze standardowego wejścia nie jest początkiem pliku w chwili uruchomienia xxd. Następujące przykłady mogą wyjaśnić (lub bardziej zmylić!)...

Przewiń standardowe wejście przed przeczytaniem; potrzebne ponieważ `cat' już odczytał do końca standardowego wejścia.
% sh -c 'cat > zwykła_kopia; xxd -s 0 > hex_kopia' < plik

Zrzut heksowy od pozycji pliku 0x480 (=1024+128) w przód. Znak `+' oznacza "względny wobec bieżącej pozycji", stąd `128' dodaje do 1k gdzie zakończył dd.
% sh -c 'dd of=plain_snippet bs=1k count=1; xxd -s +128 > hex_snippet' < file

Zrzut heksowy od pozycji pliku 0x100 ( = 1024-768) dalej.
% sh -c 'dd of=plain_snippet bs=1k count=1; xxd -s +-768 > hex_snippet' < file

Jakkolwiek, jest to rzadka sytuacja i użycie `+' jest rzadko potrzebne. Autor woli monitorować działanie xxd przy pomocy strace(1) lub truss(1) kiedy -s jest użyte.

Wypisz wszystko z wyjątkiem pierwszych trzech linii (heksowe 0x30 bajtów) pliku
% xxd -s 0x30 plik

Wypisz trzy linie (heksowe 0x30 bajtów) z końca pliku
% xxd -s -0x30 plik

Wypisz 120 bajtów jako ciągły zrzut heksowy z 20 oktetami na linię.
% xxd -l 120 -ps -c 20 xxd.1
2e54482058584420312022417567757374203139
39362220224d616e75616c207061676520666f72
20787864220a2e5c220a2e5c222032317374204d
617920313939360a2e5c22204d616e2070616765
20617574686f723a0a2e5c2220202020546f6e79
204e7567656e74203c746f6e79407363746e7567

Zrzut heksowy z pierwszymi 120 bajtami tej strony podręcznika z 12 oktetami na linię.
% xxd -l 120 -c 12 xxd.1
0000000: 2e54 4820 5858 4420 3120 2241 .TH XXD 1 "A
000000c: 7567 7573 7420 3139 3936 2220 ugust 1996"
0000018: 224d 616e 7561 6c20 7061 6765 "Manual page
0000024: 2066 6f72 2078 7864 220a 2e5c for xxd"..\
0000030: 220a 2e5c 2220 3231 7374 204d "..\" 21st M
000003c: 6179 2031 3939 360a 2e5c 2220 ay 1996..\"
0000048: 4d61 6e20 7061 6765 2061 7574 Man page aut
0000054: 686f 723a 0a2e 5c22 2020 2020 hor:..\"
0000060: 546f 6e79 204e 7567 656e 7420 Tony Nugent
000006c: 3c74 6f6e 7940 7363 746e 7567 <tony@sctnug

Pokaż tylko datę z pliku xxd.1
% xxd -s 0x36 -l 13 -c 13 xxd.1
0000036: 3231 7374 204d 6179 2031 3939 36 21st May 1996

Kopiuj plik_we do plik_wy i poprzedź 100 bajtami o wartości 0x00.
% xxd plik_we | xxd -r -s 100 > plik_wy

Podmień datę w pliku xxd.1
% echo '0000037: 3574 68' | xxd -r - xxd.1
% xxd -s 0x36 -l 13 -c 13 xxd.1
0000036: 3235 7468 204d 6179 2031 3939 36 25th May 1996

Utwórz plik o 65537 bajtach, wszystkich równych 0x00, z wyjątkiem ostatniego, który ma być 'A' (hex 0x41).
% echo '010000: 41' | xxd -r > plik

Zrzut heksowy tego pliku z autoskipem.
% xxd -a -c 12 plik
0000000: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ............
*
000fffc: 0000 0000 40 ....A

Utwórz jedno bajtowy plik zawierający pojednczą literę 'A'. Liczba po '-r -s' dodaje numery linii znalezione w pliku; w efekcie poprzedzające bajty są ukryte.
% echo '010000: 41' | xxd -r -s -0x10000 > plik

Użyj xxd jako filtra wewnątrz edytora takiego jak vim(1) aby uzyskać zrzut heksowy zakresu między markerami `a' i `z'.
:'a,'z!xxd

Użyj xxd jako filtra wewnątrz edytora takiego jak vim(1) by odzyskać binarny zrzut heksowy zakresu pomiędzy markerami `a' i `z'.
:'a,'z!xxd -r

Użyj xxd jako filtra wewnątrz edytora takiego jak vim(1) by odzyskać jedną linię zrzutu heksowego. Przejdź z kursorem na linię i wpisz:
!!xxd -r

Odczytaj pojednycze znaki z portu szeregowego
% xxd -c1 < /dev/term/b &
% stty < /dev/term/b -echo -opost -isig -icanon min 1
% echo -n foo > /dev/term/b

Zwracane są następujące wartości błędów:

0
nie znaleziono błędów.
-1
operacja nie jest wspierana ( xxd -r -i cały czas niemożliwa).
1
błąd w czasie analizowania opcji.
2
problemy z plikiem wejściowym.
3
problemy z plikiem wyjściowym.
4,5
żądana pozycja jest nieosiągalna.

uuencode(1), uudecode(1), patch(1)

Dziwaczność narzędzi dorównuje dziwaczności mózgu twórcy. Używaj wyłącznie na własną odpowiedzialność. Kopiuj pliki. Analizuj je. Stań się czarodziejem.

Strona podręcznika opisuje xxd w wersji 1.7

(c) 1990-1997 by Juergen Weigert
<jnweiger@informatik.uni-erlangen.de>

Kopiuj do woli i podaj moje dane,
zarabiaj pieniądze i dziel się ze mną,
trać pieniądze i nie miej do mnie pretensji.

Strona podręcznika zapoczątkowana przez Tony'ego Nugenta
<tony@sctnugen.ppp.gu.edu.au> <T.Nugent@sct.gu.edu.au>
Małe zmiany: Bram Moolenaar. Redakcja: Juergen Weigert.

Sierpień 1996 Strona podręcznika dla xxd