XARGS(1) General Commands Manual XARGS(1)

xargs - wykonaj polecenie z argumentami pobranymi ze standardowego wejścia

xargs [options] [command [initial-arguments]]

Ta strona opisuje wersję GNU programu xargs. xargs czyta ze standardowego wejścia listę elementów rozdzielonych spacjami (argumenty je zawierające mogą być ujęte w pojedyncze lub podwójne cudzysłowy albo spacje w argumentach mogą być poprzedzone przez odwrotne ukośniki) lub znakami nowej linii. Następnie wykonywane jest polecenie (domyślnie echo) jeden lub więcej razy z argumentami-początkowymi, po których następują argumenty przeczytane ze standardowego wejścia. Puste linie ze standardowego wejścia są ignorowane.

The command line for command is built up until it reaches a system-defined limit (unless the -n and -L options are used). The specified command will be invoked as many times as necessary to use up the list of input items. In general, there will be many fewer invocations of command than there were items in the input. This will normally have significant performance benefits. Some commands can usefully be executed in parallel too; see the -P option.

Ponieważ nazwy plików pod Uniksem mogą zawierać spacje i znaki nowej linii, to domyślne zachowanie jest często problematyczne: xargs niepoprawnie przetwarza pliki zawierające powyższe znaki. W takich sytuacjach lepiej jest używać opcji -0, co zapobiega takim problemom. Podczas używania tej opcji należy się upewnić, że program, który przetwarza wejście dla xargs także używa znaku null jako separatora. Jeśli na przykład tym programem jest GNU find, to odpowiednia opcja to -print0.

Jeśli uruchomione polecenia zakończy się z kodem 255, to xargs natychmiast przerwie swoje działanie bez czytania dalszego wejścia. Jeśli się to zdarzy, to na standardowym wyjściu błędów wypisywany jest komunikat błędu.

-0, --null
Nazwy plików wejściowych są zakończone znakiem null zamiast spacją, a cudzysłowy i odwrotne ukośniki nie mają specjalnego znaczenia (wszystkie znaki są brane dosłownie). Łańcuch końca pliku jest traktowany jak każdy inny. Opcja jest użyteczna, gdy argumenty mogą zawierać białe znaki, cudzysłowy, apostrofy lub odwrotne ukośniki. Ta opcja może być użyta do pobrania argumentów od programu GNU find uruchomionego z opcją -print0.
Czyta elementy z podanego pliku file zamiast ze standardowego wejścia. Jeśli ta opcja jest używane, to standardowe wejście nie jest zmieniane podczas uruchamiania poleceń. W przeciwnym wypadku standardowe wejście jest przekierowywane z /dev/null.
Input items are terminated by the specified character. The specified delimiter may be a single character, a C-style character escape such as \n, or an octal or hexadecimal escape code. Octal and hexadecimal escape codes are understood as for the printf command. Multibyte characters are not supported. When processing the input, quotes and backslash are not special; every character in the input is taken literally. The -d option disables any end-of-file string, which is treated like any other argument. You can use this option when the input consists of simply newline-separated items, although it is almost always better to design your program to use --null where this is possible.
Nadaje łańcuchowi końca pliku wartość eof-str. Jeżeli ciąg oznaczający koniec pliku pojawi się w jednej z linii wejściowych, reszta danych jest ignorowana. Jeśli nie użyto opcji -E, ani -e, to łańcuch końca pliku nie jest używany.
Opcja jest synonimem opcji -E. Należy zamiast niej używać opcji -E, ponieważ jest zgodna z POSIX-em, podczas gdy ta opcja — nie jest. Jeśli pominięto eof-str, to łańcuch końca pliku nie jest używany. Jeśli nie podano ani opcji -E, ani opcji -e, to łańcuch końca pliku nie jest używany.
Zastępuje wszystkie wystąpienia replace-str w początkowych-argumentach argumentami przeczytanym ze standardowego wejścia. Ponadto, niecytowane odstępy nie separują argumentów, zamiast nich separatorem jest znak nowej linii. Automatycznie włączane są opcje -x oraz -L 1.
This option is a synonym for -Ireplace-str if replace-str is specified. If the replace-str argument is missing, the effect is the same as -I{}. This option is deprecated; use -I instead.
Używa co najwyżej max-lines niepustych linii danych wejściowych na każdy wiersz poleceń. Spacje na końcu linii powodują, że jest do niej dołączana następna linia. Automatycznie włączana jest opcja -x.
Synonim opcji -L. W przeciwieństwie do -L argument max-lines jest opcjonalny; jeśli nie jest podany to jego wartością domyślną jest jeden. Opcja -l jest przestarzała ponieważ standard POSIX wymienia -L zamiast niej.
Używa co najwyżej max-args argumentów na każdy wiersz poleceń. Może zostać użytych mniej argumentów niż max-args, jeśli zostanie przekroczony ich rozmiar (patrz opcja -s), chyba że podana jest opcja -x, w którym to przypadku działanie programu xargs zostanie zakończone.
Run up to max-procs processes at a time; the default is 1. If max-procs is 0, xargs will run as many processes as possible at a time. Use the -n option or the -L option with -P; otherwise chances are that only one exec will be done. While xargs is running, you can send its process a SIGUSR1 signal to increase the number of commands to run simultaneously, or a SIGUSR2 to decrease the number. You cannot increase it above an implementation-defined limit (which is shown with --show-limits). You cannot decrease it below 1. xargs never terminates its commands; when asked to decrease, it merely waits for more than one existing command to terminate before starting another.

Please note that it is up to the called processes to properly manage parallel access to shared resources. For example, if more than one of them tries to print to stdout, the output will be produced in an indeterminate order (and very likely mixed up) unless the processes collaborate in some way to prevent this. Using some kind of locking scheme is one way to prevent such problems. In general, using a locking scheme will help ensure correct output but reduce performance. If you don't want to tolerate the performance difference, simply arrange for each process to produce a separate output file (or otherwise use separate resources).

Reopen stdin as /dev/tty in the child process before executing the command. This is useful if you want xargs to run an interactive application.
Prosi użytkownika o potwierdzenie przed uruchomieniem każdego wiersza poleceń i przeczytaniem danych z terminala. Uruchamia wiersz poleceń tylko wtedy, gdy odpowiedź zaczyna się od "y" lub "Y". Automatycznie włącza opcję -t.
Set the environment variable name to a unique value in each running child process. Values are reused once child processes exit. This can be used in a rudimentary load distribution scheme, for example.
Jeżeli w danych ze standardowego wejścia nie znajdują się znaki inne niż spacje, polecenie nie jest uruchamiane. Normalnie polecenie jest uruchamiane jednorazowo, nawet gdy nie odczytano żadnych danych. Ta opcja jest rozszerzeniem GNU.
Use at most max-chars characters per command line, including the command and initial-arguments and the terminating nulls at the ends of the argument strings. The largest allowed value is system-dependent, and is calculated as the argument length limit for exec, less the size of your environment, less 2048 bytes of headroom. If this value is more than 128KiB, 128Kib is used as the default value; otherwise, the default value is the maximum. 1KiB is 1024 bytes. xargs automatically adapts to tighter constraints.
Wyświetla ograniczenia na długość linii wiersza poleceń, które są ustanawiane przez system operacyjny, przez xargs w przypadku rozmiaru wewnętrznego bufora lub przez opcję -s. Aby xargs nie zrobił nic poza wyświetleniem ograniczeń, jego wejście powinno być przekierowane z /dev/null (i być może powinna być podana opcja --no-run-if-empty).
Wiersz poleceń jest wypisywany na standardowe wyjście błędów przed wykonaniem polecenia.
Kończy działanie programu, jeżeli rozmiar zostanie przekroczony (patrz opcja -s).
Podaje wszystkie opcje programu xargs i kończy działanie.
Wypisuje numer wersji xargs i kończy działanie programu.

The options --max-lines (-L, -l), --replace (-I, -i) and --max-args (-n) are mutually exclusive. If some of them are specified at the same time, then xargs will generally use the option specified last on the command line, i.e., it will reset the value of the offending option (given before) to its default value. Additionally, xargs will issue a warning diagnostic on stderr. The exception to this rule is that the special max-args value 1 ('-n1') is ignored after the --replace option and its aliases -I and -i, because it would not actually conflict.

find /tmp -name core -type f -print | xargs /bin/rm -f

Wyszukuje a następnie usuwa pliki o nazwie core w katalogu /tmp i jego podkatalogach. Proszę zauważyć, że będzie to działać niepoprawnie jeśli którakolwiek z nazw plików zawiera znaki nowej linii lub spacji.

find /tmp -name core -type f -print0 | xargs -0 /bin/rm -f

Wyszukuje a następnie usuwa pliki o nazwie core w katalogu /tmp i jego podkatalogach. Nazwy plików są przetwarzane w taki sposób, że nazwy plików lub katalogów zawierające znaki spacji lub nowej linii są poprawnie obsługiwane.

find /tmp -depth -name core -type f -delete

Wyszukuje a następnie usuwa pliki o nazwie core w katalogu /tmp i jego podkatalogach. Robi to jednak w sposób bardziej efektywny niż w poprzednim przykładzie (ponieważ nie używa fork(2) i exec(2), żeby uruchomić rm i nie potrzebuje dodatkowego procesu xargs).

cut -d: -f1 < /etc/passwd | sort | xargs echo
Tworzy zwięzła listę wszystkich użytkowników systemu.

xargs zwraca następujące kody wyjścia:

0
if it succeeds
123
if any invocation of the command exited with status 1-125
124
if the command exited with status 255
125
if the command is killed by a signal
126
if the command cannot be run
127
if the command is not found
1
if some other error occurred.

Kody zakończenia większe od 128 są używane przez powłokę do wskazania, że program został zabity przez sygnał.

Według stanu na wersję 4.2.9 programu GNU xargs, domyślnie xargs nie używa logicznego znacznika końca pliku. Standard POSIX (IEEE Std 1003.1, edycja 2004) na to pozwala.

Opcje -l i -i pojawiają się w wersji standardu POSIX z roku 1997, ale brak ich w wersji z roku 2004. Dlatego powinno się używać zamiast nich opcji - odpowiednio - -L i -I.

The -o option is an extension to the POSIX standard for better compatibility with BSD.

Standard POSIX pozwala implementacjom na stosowanie limitu rozmiaru argumentów funkcji exec. Limit ten może wynosić tylko 4096 bajtów, włączając w to rozmiar środowiska. Przenośne skrypty nie mogą polegać na tym, że większa wartość jest obsługiwana. Jednakże nie znamy żadnej implementacji, w której to ograniczenie jest tak małe. Można użyć opcja --show-limits, aby wyświetlić ograniczenia mające zastosowanie do bieżącego systemu.

Nie jest możliwe używanie xargs w sposób całkowicie bezpieczny, ponieważ zawsze istnieje dziura czasowa pomiędzy utworzeniem listy plików wejściowych i użyciem tej listy przez polecenia, które xargs wykonuje. Jeśli inni użytkownicy mają dostęp do systemu, to mogą zmienić stan systemu plików podczas tej dziury czasowej, tak żeby wymusić na poleceniach uruchomianych przez xargs wykonywanie akcji na plikach, które nie były zamierzone. Bardziej szczegółową dyskusję dotyczącą tego i podobnych problemów można znaleźć w rozdziale "Security Considerations" dokumentacji texinfo pakietu findutils. Opcja -execdir polecenia find często może stanowić bardziej bezpieczną alternatywę.

Podczas używania opcji -I każda przeczytana linia wejściowa jest wewnętrznie buforowana. Oznacza to, że istnieje górne ograniczenie długości linii wejściowych akceptowanych przez xargs z opcją -I. Aby ominąć to ograniczenie można użyć opcji -s do zwiększenia rozmiaru bufora używanego przez xargs oraz można także użyć dodatkowego wywołania xargs, by zapewnić, że bardzo długie linie się nie pojawią. Na przykład:

jakieśpolecenie | xargs -s 50000 echo | xargs -I '{}' -s 100000 rm '{}'

Powyższe pierwsze wywołanie xargs nie ma ograniczenia na długość linii wejściowej, ponieważ nie używa opcji -i. Drugie wywołanie xargs ma takie ograniczenia, ale zapewniliśmy, że nigdy nie wystąpi linia dłuższa niż obsługiwana. Nie jest to idealne rozwiązanie. Zamiast tego opcja -i nie powinna wymuszać ograniczenia na długość linii — dlatego też ten opis pojawia się w rozdziale USTERKI. Problem nie występuje jeśli wejście pochodzi z programu find(1), ponieważ wypisuje on tylko jedną nazwę pliku w linii.

Strona internetowa z pomocą GNU findutils: https://www.gnu.org/software/findutils/#get-help
O błędach tłumaczenia poinformuj przez https://translationproject.org/team/pl.html

Report any other issue via the form at the GNU Savannah bug tracker:

General topics about the GNU findutils package are discussed at the bug-findutils mailing list:

Copyright © 1990-2022 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

find(1), kill(1), locate(1), updatedb(1), fork(2), execvp(3), locatedb(5), signal(7)

Pełna dokumentacja: https://www.gnu.org/software/findutils/xargs
albo dostępna lokalnie przez: info xargs

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Łukasz Kowalczyk <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.