WIRELESS(7) Linux - Manuál programátora WIRELESS(7)

wireless - Wireless Tools a Wireless Extensions

iwconfig
iwpriv -a

Wireless Extensions jsou API, které umo¾òují manipulovat s bezdrátovými sí»ovými rozhraními. Skládají se ze souboru nástrojù a konfiguraèních souborù. Podrobnìji jsou popsány v Linux Wireless LAN Howto.
Wireless Tools se pou¾ívají ke zmìnì konfigurace bezdrátových sí»ových rozhraní za bìhu, k získání jejich aktuální konfigurace, statistik a diagnostice. Popisují je jejich vlastní manuálové stránky, viz odkazy ní¾e.
Nastavení bezdrátového pøipojení se v ka¾dé distribuci linuxu li¹í. Tato manuálová stránka bude obsahovat postup nastavení pro nìkolik bì¾ných distribucí. Prozatím se podívejte do souboru DISTRIBUTIONS.txt, který je souèástí balíèku Wireless Tools.

V Debianu 3.0 (a vy¹¹ím) je mo¾né nastavit bezdrátová sí»ová zaøízení nástrojem pro nastavení sítì ifupdown(8).

/etc/network/interfaces
wireless-<funkce> <hodnota>
wireless-essid Home
wireless-mode Ad-Hoc
/etc/network/if-pre-up.d/wireless-tools
/usr/share/doc/wireless-tools/README.Debian

SuSE 8.0 (a vy¹¹í) integrovalo nastavení bezdrátového pøipojení do svých sí»ových skriptù.

Yast2
/etc/sysconfig/network/wireless
/etc/sysconfig/network/ifcfg-*
WIRELESS_<funkce>=<hodnota>
WIRELESS_ESSID="Home"
WIRELESS_MODE=Ad-Hoc
man ifup
info scpm

PÙVODNÍ PCMCIA SKRIPTY

Pokud pou¾íváte pùvodní konfiguraèní skripty z balíèku Pcmcia, Mù¾ete pou¾ít tuto metodu.

/etc/pcmcia/wireless.opts
*,*,*,*)
ESSID="Home"
MODE="Ad-Hoc"
;;
/etc/pcmcia/wireless
Soubor PCMCIA.txt, který je souèástí balíèku Wireless Tools

Jean Tourrilhes - jt@hpl.hp.com
http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/

Pavel Heimlich - tropikhajma@seznam.cz, bøezen 2005 (wireless_tools.28pre4).

iwconfig(8), iwlist(8), iwspy(8), iwpriv(8), iwevent(8).

4.duben 2004 wireless-tools