MANPATH(5) /etc/man_db.conf MANPATH(5)

manpath - /etc/man_db.conf dosyasının biçimi

Manpath yapılandırma dosyası kılavuz sayfa yardımcı programları tarafından, hangi kılavuz sayfa hiyerarşilerinin (manpaths) sistem hiyerarşileri olarak ele alınacağını ve cat dosyalarının depolanması için kullanılacak dizinleri atamak için çalışma zamanında kullanıcıların manpath'lerini değerlendirmek için kullanılır.

Çevre değişkeni $MANPATH önceden ayarlanmışsa /etc/man_db.conf içindeki bilgi onun üzerine yazılmaz.

Öntanımlı olarak, man-db kullanıcının $PATH'ini inceler. Orada bulunan her path_element için arama yoluna manpath_element ekler.

Verilen bir yol_ögesi için yapılandırma dosyasında bir MANPATH_MAP yoksa arama yoluna bir dizin olarak var olan tüm yol_ögesi/../man, yol_ögesi/man, yol_ögesi/../share/man ve yol_ögesi/share/man yollarını ekler.

Sonrasında arama yoluna yapılandırma dosyasından tüm MANDATORY_MANPATH girdilerini ekler.

Son olarak, --systems seçeneği kullanılmışsa veya $SYSTEM çevre değişkeni ayarlıysa virgülle veya iki nokta ile ayrılan bir işletim sistemi adları sıralamasından oluşmalıdır. Bu, arama yolunu diğer işletim sistemlerinin kılavuz sayfalarına erişime izin vermek için genişleten bir şablon olarak davranır: Her ber sistem adı için, man-db o adı arama yolundaki her bir girdinin alt girdisi olarak arar ve eğer varsa final arama yoluna ekler. man'in bir sistem adı, normal arama yolunu alt dizinler olmadan ekler. Örneğin, arama yolu başka bir durumda /usr/share/man:/usr/local/man olsaydı ve $SYSTEM, newOS:man olarak ayarlı olsaydı final arama yolu /usr/share/man/newOS:/usr/share/man:/usr/local/man/newOS:/usr/local/man olurdu.

$MANPATH çevre değişkeni man-db'nin öntanımlı kılavuz sayfası arama yollarını geçersiz kılar. Çoğu kullanıcının bunu ayarlamasına gerek yoktur. Sözdizimi $PATH çevre değişkenininkine benzerdir: İki nokta ile ayrılan bir dizin adları sıralamasıdır. Yukarıda açıklanan öntanımlı arama yolunu geçersiz kılar.

$MANPATH'in değeri bir iki nokta ile başlıyorsa öntanımlı arama yolu başlangıcına eklenir. $MANPATH'in değeri bir iki nokta ile bitiyorsa öntanımlı arama yolu bitişine eklenir. $MANPATH'in değeri iki tane iki nokta içeriyorsa (::) öntanımlı arama yolu iki iki noktanın arasına, değerin ortasında eklenir.

Aşağıdaki alan türleri mevcut olarak tanınmaktadır:

# yorum
Boş veya # ile başlayan satırlar açıklamalar olarak değerlendirilir ve yok sayılır.
Bu formun satırları, otomatik olarak üretilen $MANPATH'ın içermesi gereken kılavuz yollarını belirtir. Bu genelde /usr/man'yi içerir.
Bu formun satırları $PATH'i $MANPATH eşlemelerine ayarladı. Kullanıcının $PATH içinde bulunan her path_element için, $MANPATH'a manpath_element eklenecektir.
Bu formun satırları hangi kılavuz yollarına sistem kılavuz yolları olarak muamele edileceğini ve isteğe bağlı olarak cat dosyalarının nerede saklanacağını belirtir. Eğer man bir setuid uygulama ise (kullanıcıya özel yapılandırma dosyası .manpath yerine sistem yapılandırma dosyasında /etc/man_db.confda olduğunda) hangi kılavuz hiyerarşilerine setuid kullanıcısı olarak erişileceğini ve hangilerine çağıran kullanıcı olarak erişileceğini belirttiği için bu alan türü özellikle önemlidir.

Sistem kılavuz sayfası hiyerarşileri genellikle /usr/man, /usr/local/man ve /usr/X11R6/man gibi /usr altında saklanan hiyerarşilerdir.

Belirli bir manpath_element'ten cat sayfaları depolanmayacak veya geleneksel konumda saklanacaksa catpath_element iptal edilebilir.

Geleneksel cat yerleştirmesi, saltokunur bağlı kılavuz sayfası hiyerarşileri için olanaksızdır ve bundan dolayı onların depolamaları için herhangi bir geçerli dizin hiyerarşisi belirtilebilir. Linux FSSTND'yi gözlemlemek için, gerçek bir dizinin yerine FSSTND anahtar sözcüğü kullanılabilir.

Ne yazık ki /usr/man/sun ve /usr/man/de_DE.88591 gibi herhangi bir NLS yereli yerel ayarı yolu gibi alternatif işletim sistemi yolları da dahil olmak üzere all sistem adam ağaç yollarını belirtmek gereklidir.

Bilgiler, yazıldıkları sırayla ayrıştırıldığından, başka bir hiyerarşinin alt hiyerarşisi olan herhangi bir kılavuz yolunun önce listelenmesi gerekir, aksi halde yanlış bir eşleşme yapılacaktır. Bunun bir örneği, /usr/man/de_DE.88591'nin /usr/man'dan önce gelmesi gerektiğidir.

Bu formun satırları, çeşitli yapılandırma değişkenlerini tanımlar; kılavuz sayfalayıcı yardımcı programları tarafından kullanılan bu değişkenler için öntanımlı yapılandırma dosyasına bakın. Çeşitli programlara (grep ve tbl gibi) öntanımlı yollar ve bu programlara öntanımlı argümanlar kümeleri içerirler.
Bu formun satırları, kılavuz bölümlerinin arama sırasını tanımlar. Yapılandırma dosyasında SECTION yönergesi yoksa öntanımlı değer şudur:
SECTION 1 n l 8 3 0 2 3type 5 4 9 6 7

Birden fazla SECTION yönergesi verilirse bölüm listeleri birleştirilir.

Belirli bir uzantı bu listede yoksa (örneğin 1mh), ait olduğu bölümün geri kalanıyla birlikte görüntülenir. Bunun etkisi, belirli bir sırayı zorlamak istiyorsanız yalnızca açıkça uzantıları listelemek zorunda kalmanızdır. Uzantıya sahip bölümler genellikle ana bölüme bitişik olmalıdır (ör. "1 1mh 8 ...").

SECTIONS bu yönerge için alternatif bir ad olarak kabul edilmektedir.

Terminal genişliği genişlik'ten azsa cat sayfaları (eksikse) oluşturulmaz veya görüntülenmez. Öntanımlı değer 80'dir.
Terminal genişliği genişlik'ten büyükse cat sayfaları (eksikse) oluşturulmaz veya görüntülenmez. Öntanımlı değer 80'dir.
Eğer genişlik sıfırdan farklıysa fiilen kullanılan uçbirimin genişliğine bakılmaksızın, cat sayfaları her zaman verilen genişlikte bir uçbirim için biçimlendirilir. Bu, MINCATWIDTH'i ve MAXCATWIDTH'i geçersiz kılar.
Bu bayrak, man(1) tarafından otomatik olarak cat sayfaları oluşturulmasını önler.

Yukarıdaki kurallara uyulmadığı ve tam olarak gözlemlenmediği sürece, kılavuz sayfalayıcılar istenildiği gibi çalışmayacaktır. Kurallar aşırı karmaşıktır.

https://gitlab.com/man-db/man-db/-/issues
https://savannah.nongnu.org/bugs/?group=man-db

2024-04-05 2.12.1