HALT(8) halt HALT(8)

halt, poweroff, reboot - zatrzymuje, wyłącza lub przeładowuje komputer

halt [OPCJE...]

poweroff [OPCJE...]

reboot [OPCJE...]

halt, poweroff, reboot służy do zatrzymania, wyłączenia lub przeładowania komputera. Wszystkie trzy polecenia przyjmują te same opcje.

Obsługiwane są następujące opcje:

--help

Wyświetla krótki komunikat pomocy i wychodzi.

--halt

Zatrzymuje komputer, niezależnie od tego, którego z trzech poleceń użyto.

-p, --poweroff

Wyłącza komputer, niezależnie od tego, którego z trzech poleceń użyto.

--reboot

Przeładowuje komputer, niezależnie od tego, którego z trzech poleceń użyto.

-f, --force

Wymusza natychmiastowe zatrzymanie, wyłączenie lub przeładowanie. Przy jednokrotnym użyciu opcji, menedżer systemu dokona natychmiastowego, ale bezpiecznego wyłączenia. . Dwukrotne podanie opcji spowoduje natychmiastowe zamknięcie bez użycia menedżera systemu. . Więcej szczegółów znajduje się w opisie opcji --force podręcznika systemowego systemctl(1).

-w, --wtmp-only

Dokonuje jedynie wpisu wtmp , bez rzeczywistego zatrzymania, wyłączenia lub przeładowania.

-d, --no-wtmp

Nie dokonuje wpisu wtmp.

-n, --no-sync

Nie wykonuje synchronizacji twardych dysków/nośników danych przed zatrzymaniem, wyłączeniem lub przeładowaniem.

--no-wall

Nie wysyła komunikatu wall przed zatrzymaniem, wyłączeniem lub przeładowaniem.

W przypadku powodzenia zwracane jest 0, w razie błędu kod jest niezerowy.

Polecenia zaimplementowano w sposób zapewniający podstawową kompatybilność z pierwotnymi poleceniami z SysV. Argumenty halt, poweroff, reboot narzędzia systemctl(1) obsługują te same funkcje oraz kilka dodatkowych.

Proszę zauważyć, że na wielu systemach SysV polecenie halt było synonimem poweroff, tzn. oba polecenia powodowały wyłączenie komputera. W systemd jest to dokładniejsze, halt powoduje zatrzymanie komputera (z pozostawieniem włączonego zasilania), a do wyłączenia komputera należy użyć poweroff.

systemd(1), systemctl(1), shutdown(8), wall(1)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

systemd 249