fwide(3) Library Functions Manual fwide(3)

fwide - ustawienie i określenie orientacji strumienia FILE

Standardowa biblioteka C (libc, -lc)

#include <wchar.h>
int fwide(FILE *stream, int mode);
Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

fwide():

    _XOPEN_SOURCE >= 500 || _ISOC99_SOURCE
        || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

When mode is zero, the fwide() function determines the current orientation of stream. It returns a positive value if stream is wide-character oriented, that is, if wide-character I/O is permitted but char I/O is disallowed. It returns a negative value if stream is byte oriented—that is, if char I/O is permitted but wide-character I/O is disallowed. It returns zero if stream has no orientation yet; in this case the next I/O operation might change the orientation (to byte oriented if it is a char I/O operation, or to wide-character oriented if it is a wide-character I/O operation).

Raz uzyskana przez strumień orientacja nie może zostać zmieniona aż do zamknięcia strumienia.

Gdy mode jest różne od zera, to funkcja fwide() najpierw próbuje ustawić orientację strumienia stream (na szerokoznakową, gdy mode jest większe od 0, lub na bajtową, gdy mode jest mniejsze od 0). Następnie zwraca wartość określającą bieżącą orientację, jak opisano powyżej.

Funkcja fwide() zwraca orientację strumienia, po jej ewentualnej zamianie. Zwrócenie wartości dodatniej oznacza orientację szerokoznakową. Zwrócenie wartości ujemnej oznacza orientację bajtową. Zwrócenie wartości zero oznacza orientację nieokreśloną.

C11, POSIX.1-2008.

POSIX.1-2001, C99.

Zapisanie szerokich znaków do strumienia zorientowanego bajtowo może zostać wykonane za pomocą funkcji fprintf(3) przy użyciu dyrektyw %lc oraz %ls.

Zapisanie znaków typu char do strumienia zorientowanego szerokoznakowo może być wykonane za pomocą funkcji fwprintf(3) przy użyciu dyrektyw %c oraz %s.

fprintf(3), fwprintf(3)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06