XINE-REMOTE(1) General Commands Manual XINE-REMOTE(1)

xine-remote - ma³e narzêdzie do ³±czenia siê z serwerem zdalnej kontroli xine.

xine-remote [opcje]

Ta strona manuala opisuje w skrócie narzêdzie xine-remote

xine-remote mo¿e zast±piæ surowe, telnetowe po³±czenie do serwera zdalnej kontroli xine. U¿ywa on programów wspomagaj±cych readline (uzupe³nianie, skróty vi/emacs, historia poleceñ, etc...). Domy¶lnie, próbuje on po³±czyæ siê lokalnie, u¿ywaj±c domy¶lnego portu (patrz xine(1)).

Program na¶laduje sk³adniê wiersza poleceñ w stylu GNU, z d³ugimi nazwami opcji zaczynaj±cymi siê od podwójnego my¶lnika (`-´). Skrót opcji zamieszczony jest poni¿ej

Próbuj po³±czyæ do <nazwa_hosta>.
Próbuj po³±czyæ z hostem u¿ywaj±c <port>.
Wy¶lij polecenie do serwera i zamknij po³±czenie. Polecenie powinno znajdowaæ siê miêdzy apostrofami je¿eli zawiera spacje, lub znaki specjalne.
Nie próbuj siê po³±czyæ przy starcie
Wy¶wietl wersjê programu
Wy¶wietla skrót pomocy

Jest dostêpnych kilka poleceñ, które s± u¿ywane do otwierania i zamykania po³±czeñ:

?
Wy¶wietla dostêpne polecenia (programu xine-remote + serwera je¶li po³±czenie jest ustanowione).
Wy¶wietla wersjê.
Otwiera po³±czenie do serwera. Mo¿na opcjonalnie podaæ port u¿ywaj±c separatora (:).
Zamknij po³±czenie.
Zakoñcz xine-remote.

xine(1).

Ten podrêcznik zosta³ napisany przez Daniel Caujolle-Bert <f1rmb@users.sourceforge.net> dla projektu xine.

Bart³omiej Muryn <_4ever_@irc.pl>

2002-04-16 Projekt xine