LOCALE::PO4A::TEX.3PM(1) User Contributed Perl Documentation LOCALE::PO4A::TEX.3PM(1)

Locale::Po4a::TeX - TeX-documenten en afgeleiden van/naar PO-bestanden converteren

Het doel van het project po4a (PO voor alles) is om de vertaalwerkzaamheden (en interessanter nog, het onderhoud van vertalingen) te vergemakkelijken met behulp van gettext-hulpmiddelen in domeinen waarin deze niet meteen verwacht worden, zoals documentatie.

Locale::Po4a::TeX is een module ter ondersteuning van de vertaling van TeX-documenten naar andere [menselijke] talen. Ze kan ook gebruikt worden als basis voor het bouwen van modules voor op TeX gebaseerde documenten.

Gebruikers moeten waarschijnlijk eerder de LaTeX-module gebruiken, die voortbouwt op de TeX-module en de definities van veelvoorkomende LaTeX-commando's bevat.

Deze module kan rechtstreeks gebruikt worden voor het verwerken van generieke TeX-documenten. Zij splitst uw document op in kleinere blokken (paragrafen, woordelijke blokken, of zelfs kleinere blokken, zoals titels en indexen).

Er zijn bepaalde opties (die in het volgende gedeelte beschreven worden) die dit gedrag kunnen aanpassen. Indien deze module niet beantwoordt aan de indeling van uw document, wordt u aangemoedigd om op basis van deze module uw eigen afgeleide module te schrijven, met de beschrijving van de details van uw indeling. Raadpleeg het gedeelte AFGELEIDE MODULES SCHRIJVEN, hieronder, voor de beschrijving van de werkwijze.

Deze module kan ook aangepast worden door regels in het TeX-bestand zelf, die beginnen met "% po4a:". Dit proces wordt beschreven in het gedeelte INBOUWAANPASSINGEN.

De volgende opties zijn specifiek voor deze module:

Debuggen activeren voor sommige interne mechanismen van deze module. Gebruik de broncode om na te gaan voor welke delen debuggen mogelijk is.
Door komma's gescheiden lijst met omgevingen, waarin de regelafbreking niet veranderd mag worden.

Merk op dat er een verschil is tussen de omgevingen verbatim en no_wrap. In verbatim (woordelijke) blokken gebeurt er geen analyse van commando's en commentaar.

Indien deze omgeving nog niet geregistreerd was, zal po4a deze omgeving beschouwen als een parameterloze omgeving.

Door dubbele punten gescheiden lijst van bestanden die niet mogen ingevoegd worden met de commando's \input en \include.
De naam van een bestand dat definities voor po4a bevat, zoals beschreven wordt in de sectie INBOUWAANPASSINGEN. U kunt deze optie gebruiken indien het niet mogelijk is om de definities te plaatsen in het document dat vertaald wordt.
Door komma's gescheiden lijst van omgevingen die als letterlijk (verbatim) moeten worden beschouwd.

Indien deze omgeving nog niet geregistreerd was, zal po4a deze omgeving beschouwen als een parameterloze omgeving.

Gebruik deze opties om het standaardgedrag van de gedefinieerde commando's op te heffen.

De TeX-module kan aangepast worden met regels die beginnen met % po4a:. Deze regels worden geïnterpreteerd als commando's voor de ontleder. De volgende commando's worden herkend:

% po4a: command commando1 alias commando2
Geeft aan dat de argumenten voor het commando commando1 behandeld moeten worden zoals de argumenten voor het commando commando2.
% po4a: command commando1 parameters
Dit beschrijft in detail de parameters voor het commando commando1. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het aantal argumenten en hun type te controleren.

U kunt het commando commando1 laten voorafgaan door

po4a zal dit commando uit paragrafen halen (als het zich in het begin of aan het einde van een paragraaf bevindt). De vertalers zullen dan de parameters, die gemarkeerd zijn als vertaalbaar, moeten vertalen.
Zoals dit bij een sterretje gebeurt, zal het commando uit het blok gehaald worden, als het zich aan een uiteinde ervan bevindt, maar de parameters zullen niet afzonderlijk vertaald worden. De vertaler zal het commando samengevoegd met al zijn parameters moeten vertalen. Dit behoudt meer context en is nuttig voor commando's met kleine woorden als parameter, welke verschillende betekenissen (en vertalingen) kunnen hebben.

Opmerking: in dit geval moet u niet specificeren welke parameters vertaalbaar zijn, maar po4a moet het type en het aantal parameters kennen.

In dit geval zal het commando nooit uit een blok geëxtraheerd worden. Maar wanneer het alleen in een blok voorkomt, dan zullen enkel de als vertaalbaar gemarkeerde parameters voorgelegd worden aan de vertaler. Dit is nuttig voor lettertypecommando's. Deze commando's zouden in het algemeen niet losgemaakt moeten worden uit hun alinea (om de context te behouden), maar er is geen reden om de vertaler ermee te ergeren als een heel tekstfragment door zo'n commando omsloten wordt.

Het parameters-argument is een verzameling van [] (om een facultatief argument aan te geven) en {} (om een verplicht argument aan te geven). U kunt een laag streepje (_) tussen deze aanhalingstekens plaatsen om aan te geven dat de parameter vertaald moet worden. Bijvoorbeeld: % po4a: command *chapter [_]{_}

Dit geeft aan dat het commando chapter twee parameters heeft: een facultatief (korte titel) en een verplicht, welke beide vertaald moeten worden. Indien u wilt specificeren dat het commando href twee verplichte parameters heeft, dat u de URL niet wilt vertalen (eerste parameter), en dat u niet wilt dat dit commando gescheiden wordt van zijn paragraaf (hetgeen de vertaler toelaat om de link in de zin te verplaatsen), kunt u het volgende commando gebruiken: % po4a: command -href {}{_}

In dit geval wordt de informatie die aangeeft welke argumenten moeten worden vertaald, alleen gebruikt als een alinea alleen bestaat uit dit href-commando.

% po4a: environment env parameters
Dit definieert de parameters die door de omgeving env aanvaard worden en specificeert degene die vertaald moeten worden.. Deze informatie wordt later gebruikt om het aantal argumenten te controleren van het commando \begin. De syntaxis van het argument parameters is dezelfde als die welke voor de andere commando's beschreven werd. De eerste parameter van het commando \begin is de naam van de omgeving (environment). Deze parameter moet niet opgegeven worden in de lijst met parameters. Hier volgen enkele voorbeelden: % po4a: environment multicols {}
% po4a: environment equation

Zoals dit voor de commando's het geval is , kan env voorafgegaan worden door een plusteken (+) om aan te geven dat het \begin-commando met al zijn argumenten vertaald moet worden.

% po4a: separator env "regex"
Geeft aan dat een omgeving moet worden gesplitst volgens de gegeven reguliere expressie.

De reguliere expressie wordt binnen aanhalingstekens geplaatst. Ze mag geen terugverwijzing creëren. U moet (?:) gebruiken als u een groep wilt gebruiken. Mogelijk zijn er ook escape-tekens nodig.

Bijvoorbeeld gebruikt de LaTeX-module de reguliere expressie "(?:&|\\\\)" om elke cel van een tabel (regels worden gescheiden door '\\' en cellen door '&') apart te vertalen.

Het begrip omgeving wordt uitgebreid naar het type dat wordt weergegeven in het PO-bestand. Dit kan gebruikt worden om te splitsen bij "\\\\" in het eerste verplichte argument van het title-commando. In dit geval is de omgeving title{#1}.

% po4a: verbatim environment env
Geeft aan dat env een letterlijke omgeving is. In deze omgeving worden commentaar en commando's genegeerd.

Indien deze omgeving nog niet geregistreerd was, zal po4a deze omgeving beschouwen als een parameterloze omgeving.

Een tekstfragment toevoegen om rond het volgende vertaalde element toe te voegen. Dit is voornamelijk nuttig voor de texinfo-module, omdat commentaar in TeX automatisch verwerkt wordt.
Wikkel rond de translate-functie van Transtractor, met voor- en naverwerkingsfilters.

Commentaar bij een alinea wordt ingevoegd als PO-commentaar bij het eerste vertaalde tekstfragment van deze paragraaf.

Deze functie zendt het volgende terug:
Indien aan het begin van de gegeven buffer geen commando aangetroffen wordt, zal dit tekstfragment leeg zijn. Enkel met commando's die afgezonderd kunnen worden, wordt rekening gehouden. De hash %separated_command bevat de lijst met deze commando's.
Dit geeft aan of een variant gebruikt wordt. Bijvoorbeeld kan een sterretje (*) toegevoegd worden aan het eind van een section-commando om aan te geven dat deze secties niet genummerd moeten worden. In dit geval zal dit veld "*" bevatten. Dit veld is een lege tekenreeks indien er geen variant is.
Het soort argument is ofwel '{' (voor verplichte argumenten) of '[' (voor facultatieve argumenten).
De rest van de buffer, nadat aan het begin ervan dit commando en zijn argumenten verwijderd werden. Indien geen commando aangetroffen wordt, blijft de originele buffer ongewijzigd en wordt deze teruggegeven in dit veld.
Hetzelfde als get_leading_command, maar voor commando's aan het eind van een buffer.
Een buffer recursief vertalen door de commando's aan het begin en het eind ervan af te splitsen (deze welke vertaald moeten worden apart) van de buffer.

Indien voor de huidige omgeving een functie gedefinieerd is in %translate_buffer_env, zal deze functie gebruikt worden om de buffer te vertalen in plaats van translate_buffer().

Overbelast de functie read() van Transtractor.
Een bestand recursief lezen en er de ingevoegde bestanden, welke niet vermeld zijn in de matrix @exclude_include, aan toevoegen. Ingevoegde bestanden worden opgezocht met het commando kpsewhich uit de Kpathsea-bibliotheek.

Behalve voor het aspect van het invoegen van bestanden, is het een knippen en plakken uit de functie read van Transtractor.

Een subroutine voor het ontleden van een bestand met po4a-richtlijnen (definities voor nieuwe commando's).
Een definitieregel in de vorm "% po4a: " ontleden.

Zie het gedeelte INBOUWAANPASSINGEN voor meer details.

Functies voor commando's en omgevingen nemen de volgende argumenten (naast het object $self):

De eerste 3 argumenten worden geëxtraheerd door get_leading_command of get_trailing_command.

De functies voor commando's en omgevingen geven de vertaling van het commando met zijn argumenten terug, evenals de nieuwe omgeving.

Omgevingsfuncties worden aanroepen wanneer een \begin-commando aangetroffen wordt. Zij worden aanroepen met het \begin-commando en zijn argumenten.

De TeX-module bevat slechts één commandofunctie en één omgevingsfunctie: generic_command en generic_environment.

generic_command gebruikt de informatie gespecificeerd door register_generic_command of door een aan het TeX-bestand toegevoegde definitie:
% po4a: command commando1 parameters

generic_environment gebruikt de informatie gespecificeerd door register_generic_environment of door een aan het TeX-bestand toegevoegde definitie:
% po4a: environment env parameters

Beide functies zullen enkel de parameters vertalen welke als vertaalbaar (met een '_') opgegeven werden. generic_environment zal de naam van de omgeving toevoegen aan de omgevingsstapel en generic_command zal de naam van het commando toevoegen, gevolgd door een identificatiesymbool van de parameter (zoals {#7} of [#2]).

Deze module moet nog meer getest worden.

Ze werd getest met een boek en met de Python-documentatie.

De TeX-module zou de newcommand-argumenten kunnen ontleden en kunnen proberen te raden naar het aantal argumenten, naar het type ervan en of ze al dan niet vertaald moeten worden.
Wanneer \item gebruikt wordt als een scheidingsteken in een omgevings, wordt het argument van item toegevoegd aan het volgende tekstfragment.
Deze commando's moeten door paren worden gespecificeerd. Dit kan gebruikt worden om commando's te specificeren die een verbatim-omgeving beginnen of beëindigen.
Verschillende andere punten staan in de broncode gemarkeerd als TODO.

Verschillende punten staan in de broncode gemarkeerd als FIXME.

Locale::Po4a::LaTeX(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

Copyright © 2004, 2005 Nicolas FRANÇOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.

Dit programma is vrije software; u kunt het verder verspreiden en/of aanpassen onder de bepalingen van de GPL v2.0 of recenter (zie het bestand COPYING).

2024-06-08 perl v5.38.2