PINKY(1) Các câu lệnh PINKY(1)

pinky - lightweight finger

TÓM TẮT

pinky [TÙY_CHỌN]… [NGƯỜI_DÙNG]…

đưa ra kết quả dạng dài cho (các) NGƯỜI_DÙNG
bỏ đi thư mục cá nhân của người dùng và shell trong dạng dài
bỏ đi tập tin dự án của người dùng trong dạng dài
bỏ đi tập tin kế hoạch của người dùng trong dạng dài
xuất dạng ngắn, đây là mặc định
bỏ đi dòng chỉ tên cột trong dạng ngắn
bỏ đi tên đầy đủ của người dùng trong dạng ngắn
bỏ đi tên đầy đủ của người dùng và máy ở xa trong dạng ngắn
bỏ đi tên đầy đủ của người dùng, máy ởỡa và thời gian nghỉ trong dạng ngắn
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Một chương trình “finger” nhẹ; in ra thông tin về người dùng. Tập tin “utmp” sẽ là /var/run/utmp.

TÁC GIẢ

Viết bởi Joseph Arceneaux, David MacKenzie và Kaveh Ghazi.

Trợ giúp trực tuyến GNU coreutils: https://www.gnu.org/software/coreutils/
Report any translation bugs to https://translationproject.org/team/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

Tài liệu đầy đủ có tại: https://www.gnu.org/software/coreutils/pinky
hoặc sẵn có nội bộ thông qua: info '(coreutils) pinky invocation'

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 1 năm 2024 GNU coreutils 9.4