GRUB-SYSLINUX2CFG(1) Các câu lệnh GRUB-SYSLINUX2CFG(1)

grub-syslinux2cfg - transform syslinux config into grub.cfg

TÓM TẮT

grub-syslinux2cfg [TÙY_CHỌN…] TẬP_TIN

Chuyển đổi cấu hình từ kiểu syslinux sang thành kiểu GRUB.

thư mục hiện tại của syslinux [thư mục mặc định là cha của tập tin đầu vào].
coi đầu vào là một tập tin cấu hình isolinux.
xuất cấu hình đã tạo ra TẬP_TIN [mặc định=stdout].
coi đầu vào là một tập tin cấu hình pxelinux.
thư mục gốc của đĩa syslinux [mặc định=/].
coi đầu vào là một tập tin cấu hình syslinux.
thư mục gốc như là nó khi đang chạy [mặc định=/].
thư mục hiện tại của syslinux như là khi nó đang chạy [mặc định là thư mục cha của tập tin đầu vào].
hiển thị thông tin chi tiết.
-?, --help
hiển thị trợ giúp này
hiển thị cách sử dụng dạng ngắn gọn
in ra phiên bản chương trình

Tham số là bắt buộc hay tham số chỉ là tùy chọn cho các tùy chọn dài cũng đồng thời là bắt buộc hay không bắt buộc cho các tùy chọn ngắn tương ứng với nó.

Hãy thông báo lỗi cho <bug-grub@gnu.org>. Thông báo lỗi dịch cho: http://translationproject.org/team/vi.html.

grub-menulst2cfg(8)

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về grub-syslinux2cfg được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infogrub-syslinux2cfg được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info grub-syslinux2cfg

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 12 năm 2023 GRUB 2:2.12-1