GRUB-RENDER-LABEL(1) Các câu lệnh GRUB-RENDER-LABEL(1)

grub-render-label - generate a .disk_label for Apple Macs.

TÓM TẮT

grub-render-label [TÙY_CHỌN…] [CÁC_TÙY_CHỌN]

Render Apple .disk_label.

dùng MÀU cho nền
dùng MÀU cho chữ
dùng TẬP_TIN như là phông chữ (PF2).
đọc văn bản từ TẬP_TIN.
đặt tên tập tin đầu ra. Mặc định là STDOUT
đặt nhãn để vẽ (render)
hiển thị thông tin chi tiết.
-?, --help
hiển thị trợ giúp này
hiển thị cách sử dụng dạng ngắn gọn
in ra phiên bản chương trình

Tham số là bắt buộc hay tham số chỉ là tùy chọn cho các tùy chọn dài cũng đồng thời là bắt buộc hay không bắt buộc cho các tùy chọn ngắn tương ứng với nó.

Hãy thông báo lỗi cho <bug-grub@gnu.org>. Thông báo lỗi dịch cho: http://translationproject.org/team/vi.html.

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về grub-render-label được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infogrub-render-label được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info grub-render-label

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 12 năm 2023 GRUB 2:2.12-1