GRUB-PROBE(8) Tiện ích quản trị hệ thống GRUB-PROBE(8)

grub-probe - probe device information for GRUB

TÓM TẮT

grub-probe [TÙY_CHỌN…] [TÙY_CHỌN]… [ĐƯỜNG_DẪN|THIẾT_BỊ]

Thông tin thiết bị thăm dò được cho đường dẫn đã cho (hoặc thiết bị, nếu tùy chọn -d được chỉ ra).

-0
ngăn cách các mục tin trong đầu ra sử dụng các ký tự NULL ASCII
đưa ra tham số là thiết bị hệ thống, không phải đường dẫn
dùng TẬP_TIN làm ánh xạ thiết bị [mặc định=//boot/grub/device.map]
in ĐÍCH; các đích có thể dùng: abstraction, arc_hints, baremetal_hints, bios_hints, compatibility_hint, cryptodisk_uuid, device, disk, drive, efi_hints, fs, fs_label, fs_uuid, gpt_parttype, hints_string, ieee1275_hints, msdos_parttype, partmap, partuuid, zero_check [mặc định=fs]
print verbose messages (pass twice to enable debug printing).
-?, --help
hiển thị trợ giúp này
hiển thị cách sử dụng dạng ngắn gọn
in ra phiên bản chương trình

Tham số là bắt buộc hay tham số chỉ là tùy chọn cho các tùy chọn dài cũng đồng thời là bắt buộc hay không bắt buộc cho các tùy chọn ngắn tương ứng với nó.

Hãy thông báo lỗi cho <bug-grub@gnu.org>. Thông báo lỗi dịch cho: http://translationproject.org/team/vi.html.

grub-fstest(1)

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về grub-probe được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infogrub-probe được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info grub-probe

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 12 năm 2023 GRUB 2:2.12-1