GRUB-MOUNT(1) Các câu lệnh GRUB-MOUNT(1)

grub-mount - export GRUB filesystem with FUSE

TÓM TẮT

grub-mount [TÙY_CHỌN…] ẢNH1 [ẢNH2 …] ĐIỂN_GẮN

Công cụ gỡ lỗi cho ổ đĩa hệ thống tập tin.

Gắn thiết bị mã hóa.
Đặt biến môi trường gỡ lỗi.
Tải khóa mã hóa zfs.
Đặt thiết bị gốc.
hiển thị thông tin chi tiết.
-?, --help
hiển thị trợ giúp này
hiển thị cách sử dụng dạng ngắn gọn
in ra phiên bản chương trình

Tham số là bắt buộc hay tham số chỉ là tùy chọn cho các tùy chọn dài cũng đồng thời là bắt buộc hay không bắt buộc cho các tùy chọn ngắn tương ứng với nó.

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về grub-mount được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infogrub-mount được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info grub-mount

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 12 năm 2023 GRUB 2:2.12-1