GRUB-MKFONT(1) Các câu lệnh GRUB-MKFONT(1)

grub-mkfont - make GRUB font files

TÓM TẮT

grub-mkfont [TÙY_CHỌN…] [CÁC_TÙY_CHỌN] TẬP_TIN_PHÔNG

Chuyển đổi định dạng phông chữ chung sang PF2

ép buộc tự-động-gợi-ý
chuyển sang phông chữ đậm
đặt kích cỡ phông lớn
đặt kích cỡ phông nhỏ
chọn chỉ số cho phông chữ
bỏ qua vẽ phông chữ có sẵn, bắt vẽ lại khi nó được tải
tắt gợi ý
đặt tên phông chữ
ghi kết xuất vào TẬP_TIN [bắt buộc]
đặt phạm vi phông chữ
đặt kích cỡ phông
hiển thị thông tin chi tiết.
-?, --help
hiển thị trợ giúp này
hiển thị cách sử dụng dạng ngắn gọn
in ra phiên bản chương trình

Tham số là bắt buộc hay tham số chỉ là tùy chọn cho các tùy chọn dài cũng đồng thời là bắt buộc hay không bắt buộc cho các tùy chọn ngắn tương ứng với nó.

Hãy thông báo lỗi cho <bug-grub@gnu.org>. Thông báo lỗi dịch cho: http://translationproject.org/team/vi.html.

grub-mkconfig(8)

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về grub-mkfont được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infogrub-mkfont được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info grub-mkfont

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 12 năm 2023 GRUB 2:2.12-1