GRUB-MENULST2CFG(1) Các câu lệnh GRUB-MENULST2CFG(1)

grub-menulst2cfg - transform legacy menu.lst into grub.cfg

TÓM TẮT

grub-menulst2cfg [TẬP_TIN_VÀO [TẬP_TIN_RA]]

grub-mkconfig(8)

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về grub-menulst2cfg được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infogrub-menulst2cfg được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info grub-menulst2cfg

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 12 năm 2023 Cách dùng: grub-menulst2cfg [TẬP_TIN_VÀO [TẬP_TIN_RA]]