GRUB-KBDCOMP(1) Các câu lệnh GRUB-KBDCOMP(1)

grub-kbdcomp - tạo tập tin bố cục bàn phím GRUB

TÓM TẮT

grub-kbdcomp -o KẾT-XUẤT CÁC-THAM-SỐ-CKBMAP

grub-kbdcomp processes a X keyboard layout description in keymaps(5) format into a format that can be used by GRUB's keymap command.

Tạo tập tin bố cục bàn phím GRUB.

hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát
ghi kết xuất vào TẬP_TIN [bắt buộc]

grub-kbdcomp tạo giao diện bàn phím cho GRUB sử dụng ckbcomp

Hãy thông báo lỗi cho <bug-grub@gnu.org>. Thông báo lỗi dịch cho: http://translationproject.org/team/vi.html.

grub-mklayout(8)

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về grub-kbdcomp được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infogrub-kbdcomp được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info grub-kbdcomp

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 12 năm 2023 grub-kbdcomp ()