GRUB-GLUE-EFI(1) Các câu lệnh GRUB-GLUE-EFI(1)

grub-glue-efi - generate a fat binary for EFI

TÓM TẮT

grub-glue-efi [TÙY_CHỌN…] [CÁC TÙY CHỌN]

grub-glue-efi processes ia32 and amd64 EFI images and glues them according to Apple format.

Glue nhị phân 32-bit và 64-bit thành “Apple fat one”.

-3, --input32=TẬP_TIN
đặt tên tập tin đầu vào cho bộ phận 32-bit.
-6, --input64=TẬP_TIN
đặt tên tập tin đầu vào cho bộ phận 64-bit.
đặt tên tập tin đầu ra. Mặc định là STDOUT
hiển thị thông tin chi tiết.
-?, --help
hiển thị trợ giúp này
hiển thị cách sử dụng dạng ngắn gọn
in ra phiên bản chương trình

Tham số là bắt buộc hay tham số chỉ là tùy chọn cho các tùy chọn dài cũng đồng thời là bắt buộc hay không bắt buộc cho các tùy chọn ngắn tương ứng với nó.

Hãy thông báo lỗi cho <bug-grub@gnu.org>. Thông báo lỗi dịch cho: http://translationproject.org/team/vi.html.

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về grub-glue-efi được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infogrub-glue-efi được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info grub-glue-efi

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 12 năm 2023 GRUB 2:2.12-1