FLEX(1) Programming FLEX(1)

flex - the fast lexical analyser generator

TÓM TẮT

flex [TÙY_CHỌN] [TẬP_TIN]…

MÔ TẢ

Tạo ra chương trình để thực hiện tiến trình khớp mẫu trên văn bản thường.

thoả hiệp giữa bảng lớn hơn và độ _canh lề_ bộ nhớ khá hơn
cấu tạo lớp kiểu tương đương
không nén bảng; dùng sự tiêu biểu -f
không nén bảng; dùng sự cách tiêu biểu -F
cấu tạo lớp kiểu meta tương đương
dùng chức năng read() thay thế thiết bị nhập/xuất chuẩn để nhập bộ quét
tạo ra bộ quét nhanh và lớn; bằng -Cfr (_đầy đủ_)
dùng sự tiêu biểu bảng xen kẽ; bằng -CFr (_nhanh_)
phương pháp nén mặc định; bằng --ecs --meta-ecs)

bật chế độ _gỡ lỗi_ trong bộ quét
ghi thông tin _sao lưu_ vào lex.backup
ghi _thông báo hiệu suất_ vào thiết bị lỗi chuẩn
thu hồi quy tắc _mặc định_ để ECHO (vọng) đoạn chưa khớp
flex nên chạy trong chế độ theo _dấu vết_
_không_ tạo ra lời _cảnh báo_
ghi tóm tắt các thống kê bộ quét vào thiết bị xuất chuẩn (_chi tiêt_)
use hexadecimal numbers instead of octal in debug outputs

TẬP TIN

ghi rõ tên _tập tin xuất_
ghi rõ tập tin _khung sườn_
ghi bộ quét ra _thiết bị xuất chuẩn_ thay thế ra lex.yy.c
tên của _lớp_ C++
tạo _tập tin phần đầu_ C thêm vào bộ quét

--tables-file[=TẬP_TIN] ghi các bảng vào TẬP_TIN này

Ứng xử của bộ quét:

-7, --7bit
tạo ra bộ quét kiểu 7-bit
-8, --8bit
tạo ra bộ quét kiểu 8-bit
tạo ra bộ quét _bó_ (ngược với -I)
_không phân biệt HOA/thường_ trong mẫu
độ _tương thích_ tối đa với lex gốc
độ _tương thích_ tối đa với lex _POSIX_
tạo ra bộ quét _tương tác_ (ngược với -B)
theo dõi số đếm số dòng trong yylineno

Mã đã tạo ra:

-+, --c++
tạo ra hang bộ quét kiểu C++
_định nghĩa_ cho lệnh #define (mặc định là '1')
thu hồi các chỉ thị #line trong bộ quét
dùng CHUỖI này là _tiền tố_ thay thế "yy"
tạo ra một bộ quét C kiểu _vào lại_
bộ quét cho trình phân tách thuần tuý kiểu bison(1).
gồm khả năng hỗ trợ yylloc (_địa điểm_).
khởi động yyin/yyout vào thiết bị nhập/xuất chuẩn
_không_ bao gồm <unistd.h>
không tạo ra một CHỨC NĂNG cá biệt

Lặt vặt:

tùy chọn POSIX không làm gì
tùy chọn POSIX không làm gì

-?

hiển thị _trợ giúp_ này
thông báo phiên bản flex

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về flex được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infoflex được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info flex

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 5 năm 2017 The Flex Project