DIFF3(1) Các câu lệnh DIFF3(1)

diff3 - so sánh ba tập tin từng dòng một

TÓM TẮT

diff3 [TÙY_CHỌN]… TẬP_TIN_TÔI TẬP_TIN_CŨ TẬP_TIN_BẠN

So sánh ba tập tin từng dòng một.

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

kết xuất tất cả thay đổi, đặt mọi xung đột trong ngoặc đơn
kết xuất script ed(1) những thay đổi hợp nhất từ TẬP_TIN_CŨ thành TẬP_TIN_CỦA_BẠN vào TẬP_TIN_TÔI.
giống -e, nhưng đặt xung đột trong ngoặc đơn
-3, --easy-only
giống -e, nhưng chỉ sát nhập những thay đổi không chồng lấp
giống -e, nhưng chỉ sát nhập những thay đổi bị chồng lấp
giống -x, nhưng đặt xung đột trong ngoặc đơn
nối thêm hai lệnh “w” và “q” vào văn lệnh ed(1)
kết xuất tập tin đã thực tế được hòa trộn, tuân theo tùy chọn -A nếu như không có tùy chọn khác được chỉ ra
coi mọi tập tin là văn bản thường
cắt bỏ ký tự về đầu dòng (cr) theo sau khi nhập
tạo khoảng tab cho dòng bằng cách thêm một tab vào trước
dùng CHƯƠNG_TRÌNH để so sánh các tập tin
sử dụng NHÃN thay vì tên tập tin (có thể lặp lại đến ba lần)
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

Định dạng kết xuất mặc định là hơi khó để con người có thể đọc được các thay đổi là gì.

Tùy chọn -e, -E, -x, -X (tương ứng với dạng dài) là căn nguyên kết xuất dạng bó lệnh ed thay vì kiểu mặc định.

Cuối cùng, tùy chọn -m (--merge) là căn nguyên diff3 thực hiện việc trộn từ nội tại và kết xuất là tập tin đã được trộn. Với kiểu đầu vào ít dùng, đây là cách hợp lý hơn sử dụng ed(1).

Nếu TẬP-TIN là “-”, thì đọc từ đầu vào tiêu chuẩn. Trạng thái thoát là số 0 nếu thành công, số 1 nếu có xung đột nào và số 2 nếu gặp lỗi.

TÁC GIẢ

Tác giả: Randy Smith.

Thông báo lỗi nào cho: <bug-diffutils@gnu.org>; Thông báo lỗi dịch nào cho: http://translationproject.org/team/vi.html
Trang chủ GNU diffutils: https://www.gnu.org/software/diffutils/
Trợ giúp chung về cách sử dụng phần mềm GNU: https://www.gnu.org/gethelp/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

cmp(1), diff(1), sdiff(1)

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về diff3 được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infodiff3 được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info diff3

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 5 năm 2023 diffutils 3.10