DIFF3(1) Polecenia użytkownika DIFF3(1)

diff3 - porównuje trzy pliki wiersz po wierszu

diff3 [OPCJA]... MÓJPLIK STARYPLIK TWÓJPLIK

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

wypisuje wszystkie zmiany, oznaczając wynikłe konflikty nawiasami
tworzy skrypt programu ed, który nanosi zmiany między STARYMPLIKIEM a TWOIMPLIKIEM do MOJEGOPLIKU
jak -e, lecz oznacza konflikty nawiasami
-3, --easy-only
jak -e, lecz aplikuje jedynie zmiany nienachodzące na siebie
jak -e, lecz aplikuje jedynie nachodzące na siebie zmiany
jak -x, lecz oznacza konflikty nawiasami
dodaje polecenia "w" i "q" do skryptów eda
wypisuje połączony plik, zgodnie z opcją -A (jeśli nie podano innych)
traktuje wszystkie pliki jako tekstowe
wycina końcowy znak powrotu karetki (CR) w wyjściu
tworzy formatowanie, dodając na początku znak tabulacji
Używa PROGRAMU do porównywania plików
używa ETYKIETY zamiast nazwy pliku (opcję można powtórzyć maksymalnie trzy razy)
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Domyślny format wyjściowy jest stosunkowo łatwo odczytywalną dla człowieka reprezentacją zmian.

Opcje -e, -E, -x, -X (i odpowiadające im długie opcje) wypisują skrypt eda, zamiast domyślnego formatu.

Opcja -m (--merge) powoduje, że diff3 łączy zmiany wewnętrznie i wypisuje połączony plik. W przypadku nietypowego wejścia, jest to pewniejsza metoda, niż użycie eda.

Jeśli PLIKIEM jest -, to czytane jest standardowe wejście. Kod zakończenia wynosi 0 w przypadku powodzenia, 1 w przypadku konfliktów i 2 w razie wystąpienia problemu.

Napisane przez Randyego Smitha

Zgłoszenia błędów proszę wysyłać (po angielsku) na adres bug-diffutils@gnu.org
Strona internetowa GNU diffutils: https://www.gnu.org/software/diffutils/
Ogólna pomoc dotycząca oprogramowania GNU: https://www.gnu.org/gethelp/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

cmp(1), diff(1), sdiff(1)

Pełna dokumentacja diff3 jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli program info i diff3 jest poprawnie zainstalowany, to polecenie

info diff3

powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

maj 2023 diffutils 3.10