CMP(1) Polecenia użytkownika CMP(1)

GNU cmp - porównuje dwa pliki bajt po bajcie

cmp [OPCJA]... PLIK1 [PLIK2 [POMINIĘCIE1 [POMINIĘCIE2]]]

Opcjonalne parametry POMINIĘCIE1 i POMINIĘCIE2 określają liczbę bajtów, które zostaną pominięte od początku każdego pliku (domyślnie wynoszą 0).

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-b, --print-bytes
wypisuje różniące się bajty
-i, --ignore-initial=POMINIĘCIE
pomija pierwsze POMINIĘCIE bajtów obu plików
-i, --ignore-initial=POMINIĘCIE1:POMINIĘCIE2
pomija pierwsze POMINIĘCIE1 bajtów PLIKU1 i pierwsze POMINIĘCIE2 bajtów PLIKU2
-l, --verbose
wypisuje numery i wartości różniących się bajtów
-n, --bytes=LIMIT
porównuje co najwyżej LIMIT bajtów
-s, --quiet, --silent
wyłącza zwykłe wyjście
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
-v, --version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

POMINIĘCIE może być jednym z następujących (opcjonalnie może być poprzedzony liczbą całkowitą): kB 1000, K 1024, MB 1.000.000, M 1.048.576, G 1.073.741.824, itd. dla T, P, E, Z, Y.

Jeśli PLIK ma wartość - lub jest pominięty, to odczytywane jest standardowe wejście. Kod zakończenia wynosi 0 jeśli pliki są identyczne, 1 jeśli się różnią i 2 w przypadku wystąpienia problemu.

Napisane przez Torbjorna Granlunda i Davida MacKenzie.

Zgłoszenia błędów proszę wysyłać (po angielsku) na adres bug-diffutils@gnu.org
Strona internetowa GNU diffutils: https://www.gnu.org/software/diffutils/
Ogólna pomoc dotycząca oprogramowania GNU: https://www.gnu.org/gethelp/

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

diff(1), diff3(1), sdiff(1)

Pełna dokumentacja cmp jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i cmp są poprawnie zainstalowane, to polecenie

info cmp

powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

grudzień 2018 diffutils 3.7