CMP(1) Các câu lệnh CMP(1)

cmp - so sánh mỗi byte trong hai tập tin

TÓM TẮT

cmp [TÙY_CHỌN]… TẬP_TIN1 [TẬP_TIN2 [SỐ1 [SỐ2]]]

So sánh mỗi byte trong hai tập tin.

Tùy chọn SKIP1 và SKIP2 chỉ định số byte sẽ được bỏ qua tại vị trí bắt đầu của mỗi tập tin (số không là mặc định).

Tùy chọn dài yêu cầu đối số thì tùy chọn ngắn cũng vậy.

in ra những byte khác nhau.
bỏ qua SỐ byte khởi đầu của dữ liệu nhập
bỏ qua SỐ1 byte đầu của TẬP-TIN1 và SỐ2 byte đầu của TẬP-TIN2.
xuất số byte và giá trị của tất cả byte khác nhau
so sánh tối đa SỐ byte
loại bỏ tất cả các kết xuất thông thường
hiển thị trợ giúp này rồi thoát
đưa ra thông tin phiên bản rồi thoát

SKIP có thể sử dụng một của những chữ theo đây để làm hệ số nhân: kB x 1000K x 1024, MB x 1,000,000M x 1,048,576, GB x 1,000,000,000, G x 1,073,741,824, tương tự với T, P, E, Z, Y v.v.

Nếu TẬP-TIN là “-”, hay bỏ trống, thì đọc từ đầu vào tiêu chuẩn. Trạng thái thoát là số 0 nếu hai đầu vào bằng nhau, số 1 nếu là khác nhau và số 2 nếu gặp lỗi.

TÁC GIẢ

Tác giả: Torbjorn Granlund và David MacKenzie.

Thông báo lỗi nào cho: <bug-diffutils@gnu.org>; Thông báo lỗi dịch nào cho: http://translationproject.org/team/vi.html
Trang chủ GNU diffutils: https://www.gnu.org/software/diffutils/
Trợ giúp chung về cách sử dụng phần mềm GNU: https://www.gnu.org/gethelp/

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Giấy phép GPL pb3+ : Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 hay sau https://gnu.org/licenses/gpl.html.
Đây là phần mềm tự do: bạn có quyền sửa đổi và phát hành lại nó. KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, với điều khiển được pháp luật cho phép.

diff(1), diff3(1), sdiff(1)

Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về cmp được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo. Nếu chương trình infocmp được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

info cmp

nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.

Bản dịch tiếng Việt của trang hướng dẫn này do

thực hiện.

Bản dịch này là Tài liệu Miễn phí; đọc Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 3 hoặc mới hơn để biết các điều khoản bản quyền. Chúng tôi cho rằng KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.

Nếu bạn tìm thấy một số sai sót trong bản dịch của trang hướng dẫn này, vui lòng gửi thư đến TODO.

Tháng 5 năm 2023 diffutils 3.10