mpartition(1) General Commands Manual mpartition(1)

mpartition - partycjonowanie dysku twardego MSDOS

Ta strona podręcznika ekranowego została automatycznie wygenerowana z dokumentacji texinfo pakietu mtools i może nie być kompletna i całkowicie dokładna. Szczegóły można znaleźć na końcu strony.

Polecenie mpartition tworzy system plików MS-DOS jako partycję. Przeznaczone jest do wykorzystania w systemach innych niż Linux, tj. w systemach, gdzie brak jest polecenia fdisk i łatwego dostępu do urządzeń SCSI. Polecenie to działa tylko na napędach, dla których ustawiono zmienną partycji.

mpartition -p dysk
mpartition -r dysk
mpartition -I [-B sektorładujący] dysk
mpartition -a dysk
mpartition -d dysk
mpartition -c [-s sektory] [-h głowice]
[-t cylindry] [-v [-T typ] [-b
początek] [-l długość] [-f]

Mpartition przyjmuje następujące opcje linii poleceń:

Wyświetla linię poleceń do odtworzenia partycji napędu. Jeżeli dla napędu nie zdefiniowano partycji lub wykryto błędy logiczne, to nie pojawi się żaden wynik. Przy włączonej opcji wyświetlania szczegółów (-v) wyświetla bieżącą tablicę partycji.
Usuwa partycję opisaną przez napęd.
Inicjuje tablicę partycji i usuwa wszystkie partycje.
Tworzy partycję opisaną przez napęd.
"Aktywuje" partycję, tj. czyni ją partycją startową (bootable). Równocześnie może istnieć tylko jedna partycja startowa.
"Dezaktywuje" partycję, tj. przestaje ona być partycją startową.

Jeżeli nie podano żadnej operacji, to wyświetlane są bieżące ustawienia.

Przy tworzeniu partycji dostępne są następujące opcje:

Liczba sektorów na ścieżkę partycji (jest to również liczba sektorów na ścieżkę dla całego napędu).
Liczba głowic partycji (jest to również liczba głowic dla całego napędu). Domyślnie informacja o geometrii (liczba sektorów i głowic) wyliczana jest z sąsiednich pozycji tablicy partycji lub odgadywana na podstawie rozmiaru.
Liczba cylindrów partycji (nie jest to liczba cylindrów całego napędu).
Początkowy offset partycji, wyrażony w sektorach. Jeśli nie podano początku, to mpartition rozpoczyna partycję od początku dysku (dla partycji numer 1) lub bezpośrednio za końcem poprzedniej partycji.
Rozmiar (długość) partycji, wyrażona w sektorach. Jeśli nie podano końca, to mpartition wylicza rozmiar na podstawie liczby sektorów, głowic i cylindrów. Jeśli również ich nie podano, nadaje partycji największy możliwy rozmiar, uwzględniając rozmiar dysku i początek następnej partycji.

Dla wszystkich operacji modyfikujących tablicę partycji dostępne są opcje:

Zwykle przed zapisem jakichkolwiek zmian partycji mpartition wykonuje pewne sprawdzenia spójności logicznej, jak kontrola nakładania się i prawidłowego wyrównywania partycji. Jeśli któreś z nich zawiedzie, to tablica partycji nie jest zmieniana. Opcja -f pozwala na obejście tych zabezpieczeń.

Poniższe opcje dostępne są przy wszystkich operacjach:

W połączeniu z -p wyświetla informację o bieżącej tablicy partycji (bez zmian) albo o tablicy partycji po zmianach.
Podanie podwojonej flagi włączenia szczegółów powoduje, że mpartition będzie wyświetlać szesnastkowo (hexdump) tablicę partycji przy odczycie i zapisie na urządzenie.

Opcja dostępna przy inicjowaniu tablicy partycji:

Czyta wzorcowy główny rekord startowy (master boot record) z pliku sektorładowania.

Mpartition proceeds as follows to pick a type for the partition:

-  
FAT32 partitions are assigned type 0x0C (“Win95 FAT32, LBA”)
-  
For all others, if the partition fits entirely within the first 65536 sectors of the disk, assign 0x01 (“DOS FAT12, CHS”) for FAT12 partition and 0x04 (“DOS FAT16, CHS”) for FAT16 partitions
-  
If not covered by the above, assign 0x06 (“DOS BIG FAT16 CHS”) if partition fits entirely within the first 1024 cylinders (CHS mode)
-  
All remaining cases get 0x0E (“Win95 BIG FAT16, LBA”)

If number of fat bits is not known (not specified in drive's definition), then FAT12 is assumed for all drives with less than 4096 sectors, and FAT16 for those with more than 4096 sectors.

This corresponds more or less to the definitions outlined at https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_type#List_of_partition_IDs and https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-2000-server/cc977219(v=technet.10), with two notable differences:

-  
If fat bits are unknown, the reference documents consider drives with less than 32680 sectors to be FAT12. Mtools uses 4096 sectors as the cutoff point, as older versions of DOS only support FAT12 on disks with less than 4096 sectors (and these older versions are the ones which would be most likely to use FAT12 in the first place).
-  
The reference documents use a 8GB (wikipedia) or a 4GB (Microsoft) cutoff between 0x06 (DOS BIG FAT16 CHS) and 0x0E. Mtools uses 1024 cylinders. This is because any partition beyond 1024 cylinders must be LBA and cannot be CHS. 8GB works out to be the biggest capacity which can be represented as CHS (63 sectors, 255 heads and 1024 cylinders). 4GB is the capacity limit for windows 2000, so it makes sense that a documentation for windows 2000 would specify this as the upper limit for any partition type.

Dokumentacja texinfo pakietu mtools

Ta strona podręcznika została utworzona automatycznie z dokumentacji texinfo pakietu mtools. Proces ten jednak jest tylko przybliżony i niektóre elementy, jak odnośniki czy indeksy, mogą być utracone. W rzeczywistości elementy te nie mają właściwych odpowiedników w formacie stron podręcznika ekranowego. Ponadto nie wszystkie informacje zostały przełożone na wersję podręcznika ekranowego. Dlatego zdecydowanie zalecamy użycie oryginalnej dokumentacji texinfo. Na końcu niniejszej strony znajdują się instrukcje, jak przeglądać dokumentację w tym formacie.

*   
Zdatną do wydrukowania postać dokumentacji texinfo można otrzymać, uruchamiając poniższe polecenia:
    ./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

*   
Aby utworzyć wersję html, należy uruchomić:
    ./configure; make html

Już utworzone wersje html można znaleźć na stronie `http://www.gnu.org/software/mtools/manual/mtools.html'

*   
Aby utworzyć kopię info (możliwą do przeglądania w trybie info Emacsa), należy uruchomić:
    ./configure; make info

Dokumentacja texinfo wygląda najlepiej wydrukowana lub w postaci html. W wersji info niektóre przykłady są naprawdę trudne w czytaniu z powodu konwencji cytowania używanych w formacie info.

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

21 marca 2023 mtools-4.0.43