locale(7) Miscellaneous Information Manual locale(7)

locale - opis obsługi wielu języków

#include <locale.h>

Locale to zestaw reguł językowych i kulturalnych. Obejmują one aspekty takie, jak język komunikatów, różne zestawy znaków, konwencje leksykograficzne itd. Program musi umieć określić swoje locale i zachowywać się odpowiednio, aby można go było przenieść do innych kultur.

Nagłówek <locale.h> deklaruje typy danych, funkcje i makra przydatne w tym przedsięwzięciu.

Funkcje deklarowane to setlocale(3), ustawiająca bieżące locale, i localeconv(3), pobierająca informacje o formatowaniu liczb.

Istnieją różne kategorie informacji regionalnych, których potrzebować może program; zadeklarowane są one jako makra. Używając ich jako pierwszego argumentu funkcji setlocale(3), możliwe jest ustawienie poniższych informacji regionalnych:

Zmienia ustawienia opisujące formaty (np. adresy pocztowe) służące do opisywania położenia i rzeczy okołogeograficznych. Aplikacje wymagające tej informacji mogą korzystać z nl_langinfo(3) do pozyskania niestandardowych elementów, takich jak _NL_ADDRESS_COUNTRY_NAME (nazwa kraju w danym języku) i _NL_ADDRESS_LANG_NAME (nazwa języka w danym języku), które zwracają przykładowo łańcuchy "Deutschland" i "Deutsch" (dla niemieckich locale). Inne nazwy elementów są wypisane w <langinfo.h>.)
Kategoria obejmuje zasady zestawiania używane do sortowania i wyrażeń regularnych, w tym klasy ekwiwalentów znaków i zestawiania elementów wieloznakowych. Ta kategoria locale zmienia zachowanie funkcji strcoll(3) i strxfrm(3), porównujących łańcuchy znaków w alfabecie lokalnym. Na przykład niemieckie scharfes S sortowane jest jako "ss".
Kategoria określa interpretację sekwencji bajtów jako znaków (np. znaki jednobajtowe albo wielobajtowe), klasyfikację znaków (np. alfabetyczna lub numeryczna) i zachowanie klas znaków. W systemach glibc ta kategoria określa również reguły transliteracji znaków do iconv(1) i iconv(3). Zmienia zachowanie operacji na znakach i funkcji klasyfikacyjnych, takich jak isupper(3) i toupper(3), oraz znakowych funkcji wielobajtowych, takich jak mblen(3) i wctomb(3).
Zmienia ustawienia powiązane z metadanymi locale. Aplikacje wymagające tej informacji mogą korzystać z nl_langinfo(3) do pozyskania niestandardowych elementów takich jak _NL_IDENTIFICATION_TITLE (tytuł tego dokumentu locale) i _NL_IDENTIFICATION_TERRITORY (terytorium geograficzne do którego odnosi się ten dokument locale), które mogą zwrócić łańcuchy takie jak "English locale for the USA" i "USA". Inne nazwy elementów są wypisane w <langinfo.h>.
Kategoria określa formatowanie używane do wartości numerycznych związanych z pieniędzmi. Zmienia informację zwracaną przez localeconv(3), która opisuje sposób, w jaki zwykle drukowane są liczby, ze szczegółami takimi jak kropka dziesiętna kontra przecinek dziesiętny. Informacja ta jest używana wewnętrznie przez funkcję strfmon(3).
Kategoria wpływa na język, w którym wyświetlane są komunikaty, oraz to, jak wygląda odpowiedź twierdząca i przecząca. Biblioteka GNU C zawiera funkcje gettext(3), ngettext(3) oraz rpmatch(3), ułatwiające użycie tych informacji. Funkcje GNU z rodziny gettext biorą pod uwagę również zmienną środowiska LANGUAGE (zawierającą rozdzieloną dwukropkami listę ustawień językowych), jeśli bieżące ustawienia językowe są poprawne i różne od "C". Ta kategoria wpływa również na zachowanie catopen(3).
Zmienia ustawienia związane z systemem miar w locale (np. metryczny albo jednostki używane w USA). Aplikacje mogą korzystać z nl_langinfo(3) do pozyskania niestandardowego elementu _NL_MEASUREMENT_MEASUREMENT, który zwraca wskaźnik do znaku który ma wartość 1 (system metryczny) lub 2 (system imperialny).
Zmienia ustawienia opisujące formy grzecznościowe. Aplikacje wymagające tej informacji mogą korzystać z nl_langinfo(3) do pozyskania niestandardowych elementów takich jak _NL_NAME_NAME_MR (forma grzecznościowa dla panów) i _NL_NAME_NAME_MS (forma grzecznościowa dla pań), które zwracają łańcuchy takie jak "Herr" i "Frau" (dla niemieckich ustawień regionalnych). Inne nazwy elementów są wypisane w <langinfo.h>.
Kategoria określa reguły formatowania używane dla wartości numerycznych niezwiązanych z pieniędzmi — np. separator tysięcy i separator dziesiętny (kropka w większości krajów anglojęzycznych lub przecinek w wielu innych). Wpływa na takie funkcje, jak printf(3), scanf(3) i strtod(3). Tę informację można również odczytać za pomocą localeconv(3).
Zmienia ustawienia związane z wymiarami standardowego rozmiaru papieru (np. letter albo A4). Aplikacje wymagające wymiarów mogą je pozyskać korzystając z nl_langinfo(3), aby otrzymać niestandardowe elementy _NL_PAPER_WIDTH i _NL_PAPER_HEIGHT, które zwrócą wartości int określające wymiary w milimetrach.
Zmienia ustawienia opisujące formaty używane w telefonii. Aplikacji potrzebujące tej informacji mogą korzystać z nl_langinfo(3) aby pobrać niestandardowe elementy takie jak _NL_TELEPHONE_INT_PREFIX (międzynarodowy prefiks używany do wybrania numerów w tym locale), który zwróci przykładowo "49" (dla Niemiec). Inne elementy są wypisane w <langinfo.h>.
Kategoria określa formatowanie wartości daty i czasu. Przykładowo większość Europy używa zegara 24-godzinnego, a w USA korzysta się z zegara 12-godzinnego. Ustawienie w tej kategorii wpływa na zachowanie funkcji takich jak strftime(3) i strptime(3).
Wszystko powyższe.

Jeśli drugim argumentem setlocale(3) jest łańcuch pusty "" oznaczający locale domyślne, ustala się je w następujący sposób:

(1)
Jeśli istnieje niepusta zmienna środowiskowa LC_ALL, używana jest wartość LC_ALL
(2)
Jeśli istnieje i jest niepusta zmienna środowiskowa o tej samej nazwie co jedna z kategorii powyżej, dla tej kategorii używana jest jej wartość.
(3)
Jeśli istnieje niepusta zmienna środowiskowa LANG, używana jest wartość LANG

Wartości dotyczące lokalnego formatowania dostępne są w strukturze lconv, zwracanej przez funkcję localeconv(3). lconv ma następującą deklarację:


struct lconv {
  /* Informacje numeryczne (niewalutowe) */
  char *decimal_point;   /* Znak dziesiętny */
  char *thousands_sep;   /* Separator grup cyfr po lewej
                stronie znaku dziesiętnego */
  char *grouping;   /* Każdy element jest liczbą cyfr
              w grupie; elementy z wyższym indeksem są
              bardziej na lewo. Element o wartości
              CHAR_MAX oznacza, że dalsze grupowanie
              nie następuje. Element o wartości 0 oznacza,
              że poprzedni element jest używany do
              pozostałych grup po lewej stronie. */
  /* Pozostałe pola służą do informacji walutowych */
  char *int_curr_symbol;  /* Pierwsze trzy znaki to symbol waluty
                z ISO 4217. Czwarty znak to separator.
                Piąty to '\0'. */
  char *currency_symbol;  /* Symbol lokalnej waluty */
  char *mon_decimal_point; /* Znak dziesiętny */
  char *mon_thousands_sep; /* Jak thousands_sep (powyżej) */
  char *mon_grouping;   /* Jak grouping (powyżej) */
  char *positive_sign;   /* Znak dla wartości dodatnich */
  char *negative_sign;   /* Znak dla wartości ujemnych */
  char int_frac_digits;  /* Międzynarodowe cyfry dziesiętne */
  char frac_digits;    /* Lokalne cyfry dziesiętne */
  char p_cs_precedes;   /* 1, jeśli symbol waluty poprzedza wartość
                dodatnią, 0, jeśli następuje po niej */
  char p_sep_by_space;  /* 1, jeśli symbol waluty oddziela
                od wartości dodatniej spacja */
  char n_cs_precedes;   /* 1, jeśli symbol waluty poprzedza wartość
                ujemną, 0 jeśli następuje po niej */
  char n_sep_by_space;  /* 1, jeśli symbol waluty oddziela
                od wartości ujemnej spacja */
  /* Dodatnie i ujemne pozycje znaku:
    0 Wartość i symbol waluty w nawiasach.
    1 Znak poprzedza wartość i symbol waluty.
    2 Znak następuje po wartości i symbolu waluty.
    3 Znak następuje tuż przez symbolem waluty.
    4 Znak następuje tuż po symbolu waluty. */
  char p_sign_posn;
  char n_sign_posn;
};

POSIX.1-2008 standaryzuje wiele rozszerzeń API locale w oparciu o implementację, która pojawiła się jako pierwsza w glibc 2.3. Rozszerzenia opracowano aby rozwiązać problemy z tradycyjnym API locale, które nie radziło sobie dobrze z aplikacjami wielowątkowymi i z programami które korzystają z wielu ustawień regionalnych.

Rozszerzenia zajmują się formą nowych funkcji do tworzenia i działania na obiektach locale (newlocale(3), freelocale(3), duplocale(3) i uselocale(3)) oraz różnymi nowymi funkcjami bibliotecznymi z przyrostkiem "_l" (np. toupper_l(3)), które rozszerzają tradycyjne, zależne od ustawień regionalnych API (np. toupper(3)) pozwalając na określenie obiektu locale który ma zostać zastosowany przy wykonywaniu funkcji.

ŚRODOWISKO

Następujące zmienne środowiskowe są używane przez newlocale(3) i setlocale(3) wpływając na wszystkie nieuprzywilejowane zlokalizowane programy:

Lista ścieżek oddzielonych dwukropkami (':'), które służą do odnalezienia danych locale. Jeżeli zmienna jest ustawiona, to używane są tylko skompilowane indywidualnie pliki z danymi z LOCPATH oraz z domyślnej ścieżki danych locale, natomiast dostępne archiwa lokalne nie są wykorzystywane (zob. localedef(1)). Indywidualnie kompilowane pliki z danymi locale są wyszukiwane w podkatalogach zależnych od bieżących ustawień regionalnych. Przykładowo jeśli dla kategorii wykorzystuje się en_GB.UTF-8, to przeszukiwane są następujące podkatalogi (w podanej kolejności): en_GB.UTF-8, en_GB.utf8, en_GB, en.UTF-8, en.utf8 i en.

/usr/lib/locale/locale-archive
Zwykle domyślne położenie archiwum locale.
/usr/lib/locale
Zwykle domyślna ścieżka dla skompilowanych indywidualnie plików locale.

POSIX.1-2001.

iconv(1), locale(1), localedef(1), catopen(3), gettext(3), iconv(3), localeconv(3), mbstowcs(3), newlocale(3), ngettext(3), nl_langinfo(3), rpmatch(3), setlocale(3), strcoll(3), strfmon(3), strftime(3), strxfrm(3), uselocale(3), wcstombs(3), locale(5), charsets(7), unicode(7), utf-8(7)

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

31 października 2023 r. Linux man-pages 6.06